Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) for Karmøy kommune, vedtatt 18.03.2020.

Karmøy Kommune

Fastsatt av Karmøy kommune ved smittevernlege med hjemmel i lov 1994-08-085-55 (smittevernloven) § 4-1, femte ledd, samt delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 (med tillegg vedtatt 19.12.2016). 

 § 1 Formål Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige tiltak for å begrense og motvirke smitte av koronaviruset (covid-19). 

§ 2 Virkeområde Forskriften gjelder alle personer, organisasjoner og virksomheter med fast eller midlertidig opphold i Karmøy kommune. 

§ 3 Begrensning i kollektivtransport, herunder buss Følgende begrensninger gjelder passasjerer på kollektivtrafikk: Alle som benytter kollektivtransport skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende. 

  • det tillates maksimalt 20 passasjerer 
  • bakre inngang på busser skal benyttes 
  • passasjerer skal ha minst en (1) meters avstand mellom hverandre 
  • den enkelte passasjer må sørge for å overholde påbudet om avstand til medpassasjerer 
  • fører av transportmidlet, annet personell og vektere kan veilede passasjerer og vurdere hvorvidt det er plass til flere påstigende. Transportmiddelet kan passere holdeplasser uten å stoppe for ventende 
  • etter hver tur skal kontaktpunkter i bussen rengjøres 

§ 4 Møteforbud og stenging av virksomhet Alle vedtak som fattes av overordnet myndigheter knyttet til møteforbud og stenging av virksomheter gjelder i Karmøy kommune. 

Russefeiring tillates ikke gjennomført. Dette gjelder «rulling» med buss eller andre sammenkomster, organiserte eller uorganiserte arrangementer hvor det nytes rusmidler og det er mer enn fem (5) personer til stede.

§ 5 Varehandel, fellesarealer på kjøpesentre, varehus og lignende Antall kunder samtidig i lokalet tillates i den grad det minimum er plass til en (1) meters avstand mellom hver person. Virksomhetseier må sørge for rutiner som hindrer sammenstimling og kødannelse. Den enkelte kunde må sørge å holde minst en (1) meters avstand til andre i lokalet. 

I tillegg gjelder følgende krav til smittevernrutiner: 

  • Felles berøringspunkter som betalingsterminaler, håndtak, frysere, kjøleskap og handlevogner etc. må desinfiseres minst x 1 pr. time. Lister for internkontroll skal føres. Håndtak på handlevogner og handlekurver skal desinfiseres mellom hver kunde. 
  • Muligheter for håndvask, håndsprit, engangshansker eller lignende skal være tilgjengelig for kunder og personell. Den enkelte plikter å etterleve gjeldende krav til smittevernhygiene. 
  • Det er ikke tillatt å selge smågodt, nøtter eller andre ikke-emballerte varer som brødvarer i skuffer, kaker eller andre varer uten emballasje. Brødskjæremaskin er ikke tillatt brukt. Frukt og grønnsaker skal så langt det er mulig forhåndspakkes i passelig kvantum i plastposer av personale. 
  • All servering som ikke er godkjent av Mattilsynet fra tidligere, er ikke tillatt, slik som servering av smaksprøver/kaffe/te i butikker. 

§ 6 Begrensninger i besøk til sårbare grupper Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det nødvendige. Pårørende kan henvende seg til virksomhetsleder/avdelingsleder på den aktuelle institusjonen for å avklare dette. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler. § 7 Iverksetting og gjennomføring av tiltak Ved manglende eller forsinket etterlevelse av forskriften, og dersom det ikke er kjent hvem som er den ansvarlige, kan kommunen iverksette og gjennomføre tiltakene. Tiltak kan iverksettes for den ansvarliges regning. 

Ved iverksetting av tiltak etter smittvernloven § 4-1, 1. ledd bokstav e), kan kommunen om nødvendig skade den ansvarliges eiendom. Ved iverksetting av tiltak etter smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) og e), kan kommunestyret mot vederlag også bruke eller skade andres eiendom, dersom vinningen er vesentlig større enn skaden eller ulempen ved inngrepet. 

§ 8 Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av denne forskrift kan straffes med bot eller fengsel inntil to (2) år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil fire (4) år. 

§ 9 Ansvar Karmøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 10 Ikrafttredelse og endring Forskriften trer i kraft 18.03.20, og gjelder inntil videre. Kommunen kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften. 

 

Mer informasjon om ulike tiltak finnes på kommunens nettsider, her.

Hits: 4103

Del på: