Om oss

Karmøy Næringsråd er en ideell organisasjon med formål om å fremme næringslivet, bl.a. ved å virke som et idèskapende, initiativtagende og koordinerende organ, samt et kontaktorgan for næringslivet overfor kommunale og andre myndigheter.

Organisasjonsnummer: 971 346 884


Styret

Styremedlemmer

Styreleder: Thor Otto Lohne

Nestleder: Tommy Bygnes

Sekretariat: Rogaland Ressurssenter v/ Rannveig Madsen

Regnskapsfører: Bøhn Regnskap AS v/Øystein Vigdal

Styremedlem: Anne Eline Eng

Styremedlem: Lars Birger Hansen

Styremedlem: Jon Helgeland Qvale

Styremedlem: Jan Nicolaisen

Styremedlem: Geir Ove Vikshåland

Styremedlem: Ole Totland

Styremedlem: Ingunn Karin Nøkling


Varamedlem: Nils Jarle Lindtner (vara for Thor Otto Lohne)

Varamedlem: Pål Morten Jakobsen (vara for Tommy Bygnes)

Varamedlem: Jonas Simonsen (vara for Ann Eline Eng)

Varamedlem: Odd Kåre Øygarden (vara for Lars Birger Hansen)

Varamedlem: Jan Magnus Hillesland (vara for Jon Helgeland Qvale)

Varamedlem: Jan Erik Einarsen (vara for Jan Nicolaisen)

Varamedlem: Terje Eriksen (vara for Geir Ove Vikshåland)

Varamedlem: Marie Aanensen (vara for Ole Totland)

Varamedlem:Terje Lund (vara for Ingunn Karin Nøkling)


Formål og vedtekter

Formål

Karmøy Næringsråd skal være et kontaktorgan mellom Karmøy kommune eller andre offentlige organer og næringslivet i Karmøy, og mellom de enkelte næringsvirksomhetene.

Karmøy Næringsråd arbeider for at forholdene legges til rette for at bestående og ny næringsvirksomhet i Karmøy kan vokse og videreutvikle seg.

Karmøy Næringsråd er etablert av næringslivet i Karmøy og Karmøy kommune, og finansierer sin drift ved innbetaling av en årlig medlemsavgift avhengig av antall ansatte i bedriften. Karmøy kommune og Hydro Aluminium AS betaler en egen medlemsavgift som utgjør en vesentlig del av den årlige medlemsavgiften.

Arbeidsform

Karmøy Næringsråd har ingen fast ansatte eller fast kontorsted. Styret består av 8 styremedlemmer med personlige varamedlemmer valgt av årsmøtet, og disse fordeler seg innenfor bransjene finansnæring, industribedrifter, handelsvirksomhet, byggebransjen, transport/reiselivsbedrifter, fiskeri, landbruk, og håndverksbedrifter.

Styret har hyppige styremøter, som avholdes ute hos medlemsbedriftene. På denne måten oppnår vi god kontakt med medlemsbedriftene og sikrer at vi er godt oppdaterte på den enkelte bedrift og bransjes muligheter og utfordringer. Denne arbeidsformen og organiseringen krever at styremedlemmene har en god porsjon idealisme og en grunnleggende interesse for å fremme næringslivets sak i Karmøy.

Karmøy Næringsråd arbeider med konkrete saker som medlemmer tar opp med oss, og er avhengige av at medlemmene kontakter oss med aktuelle saker for å lykkes med vårt formål. I arbeidet med disse sakene har Karmøy Næringsråd et tett samarbeid med næringslivet, kommunen, andre offentlige instanser, politikere og de andre næringsforeningene i regionen.

Karmøy Næringsråd har i de årene det har eksistert sett mange eksempler på at denne konkrete arbeidsformen gir gode og konkrete resultater, men det krever tålmodighet og evnen til å stå på i en sak helt fram til den er løst med et positivt resultat.

Vedtekter

§1Karmøy Næringsråd er et selvstendig rettssubjekt etablert av næringslivet i Karmøy.
§2Næringsrådets formål er å fremme næringslivet, bl.a. ved å virke som et idéskapende, initiativtakende og koordinerende organ, samt et kontaktorgan for næringslivet overfor kommunale og andre myndigheter. Hovedvekten legges på følgende oppgaver:
1.Være et kontaktorgan for næringsliv og mellom myndigheter. Arbeide aktivt for at myndighetene i samarbeid med næringslivet legger forholdene til rette for bestående næringsvirksomhet og for ny næringsvirksomhet som er til fordel for det lokale miljø. Ta opp saker og gi uttalelser/utredninger om næringsøkonomiske spørsmål av betydning for kommunens utvikling.
2.Drive PR-virksomhet for næringslivet med sikte på å fremme en positiv innstilling til næringslivet fra samfunnet for øvrig, og understøtte bedriftenes egen PR og markedsføring.
3.Fremme fellesskapet innen næringslivet i kommunen gjennom kontaktskapende virksomhet og ved å legge hovedvekten på oppgaver av sammenfallende interesse for næringslivet i ulike områder. Fremme kontakt og samarbeid med næringslivet utenfor kommunen.
4.Fremme næringslivets konkurranseevne ved å ta initiativ til og assistere ved etablering av samarbeid mellom bedrifter.
5.Fremme og koordinere undervisning og etterutdannelse, bl.a. gjennom samarbeid med skoler.
§3Som medlemmer kan opptas bedrifter, foreninger, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner etter styrets nærmere bestemmelser.
§4Finansieringen skjer ved kontingenter.
§5Næringsrådets organer er:
1.Årsmøtet
2.Styret med sekretariat
3.Valgkomité
§6Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Det innkalles med minst 14 dagers varsel ved annonse i lokalpressen. Årsmelding, revidert regnskap og budsjettforslag sammen med saksliste sendes medlemmene senest en uke før møtet.
Årsmøtet ledes av styrets formann eller ved hans fravær av nestformannen. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.
Årsmøtet behandler følgende saker:
1.Årsmelding
2.Regnskap og meddelelse av ansvarsfrihet for styret
3.Budsjett
4.Valg av revisor
5.Valg av:
a.Styreformann og nestformann
b.Styremedlemmer
c.Varamedlemmer
d.Valgkomité for ett år
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. Februar. Et medlem kan ikke avgi mer enn en stemme. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når dette ønsker det, eller når minst 15 av medlemmene forlanger det.
§7Styret består av 5-7 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges på årsmøtet. Styrets formann og nestformann velges på årsmøtet for ett år av gangen.
Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Hvert år uttrer minst tre av de som er valgt på årsmøtet. Varamedlemmenes funksjonstid er to år.
Styret kan ansette daglig leder innenfor den økonomiske ramme i vedtatt budsjett. Daglig leder skal ivareta foreningens administrative oppgaver som styret fastsetter i en egen ansvars-og stillingsbeskrivelse.
§8Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer. Denne har til oppgave å foreslå overfor årsmøtet kandidater til valg som skal foretas. Funksjonstiden er ett år.
§9Forslag til forandringer i vedtektene må fremsettes skriftlig overfor styret innen 1. februar. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de møtende stemmeberettigede.
§10Utmelding av Karmøy Næringsråd må skje skriftlig til styret og gjelder fra neste års utgang.
§11Beslutning om organisasjonens oppløsning krever 2/3 flertall av medlemmenes stemmer. Oppnås ikke dette innkalles det til ekstraordinært årsmøte, hvor oppløsning kan vedtas med 2/3 av avgitte stemmer.

Hits: 2905