Sosialistisk venstreparti – innlegg vedr. næringsliv og verdiskaping

“SV har den beste næringspolitikken for Karmøy” – Hein Berdinesen.

Karmøy Næringsråd utfordrer de politiske partiene i Karmøy på næringspolitikk. Karmøy SV tar selvsagt utfordringen. SV springer ut av arbeiderbevegelsen, og har alltid vært opptatt av næring og industri. Nå mener vi det er spesielt viktig å legge til rette for grønne industrier som skal fortsette å gi arbeidsplasser og høy velferd for befolkningen etter oljealderen. Karmøy SV vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser. Vi vil jobbe for at private bedrifter og selskap der kommunen har eierinteresser, omstiller seg i en mer klima- og miljøvennlig og bærekraftig retning, og at det etableres flere og ikke færre jobber som ledd i en slik satsing.Næringsrådet vil ha svar på følgende: Hvordan gripe de industrielle mulighetene som oppstår som følge av det grønne skiftet for å skape et framtidsrettet og bærekraftig næringsliv? Hvilke forutsetninger har Karmøy/Haugalandet i omstillingen, og hvilken innsats må til for å realisere potensialet? Hvordan kan det tilrettelegges for at myndigheter og næringsliv drar i samme retning? Hvordan etablere gode lokaliseringsalternativer for å bygge verdiskapende virksomhet og arbeidsplasser. Hvordan sikre at hele kommunen tas i bruk og at også lokalsamfunn får bære- og vekstkraft?SVs svar på spørsmålene er: SV vil at Karmøy kommune sammen med næringslivet aktivt sørger for å legge til rette for utvikling av nye grønne næringer. Karmøy er allerede en aktiv aktør, grunneier og utvikler, blant annet som utvikler av næringsområder for maritim- og offshore, bygg og anlegg, landbruk, og internasjonalt rettede bedrifter. Her ligger det allerede et stort potensial for omstilling til grønn industri og næring. I tillegg har vi en omfattende satsning på flytende havvind på trappene i området vårt. SV har programfestet at vi sier nei til utbygging av vindkraft på land i Karmøy og som bunnfaste anlegg nær kysten. Vi mener samtidig at flytende havvind kan gi store muligheter for ren energiproduksjon og et nytt norsk industrieventyr, men at det skal stilles strenge krav til egnede områder av hensyn til både artsmangfoldet i havet og andre næringer, spesielt kystfisket, og statlig eierskap. Men husk: Vindkraftbransjen er sterkt internasjonal, og det er ikke gitt at det lokale næringslivet får ta del i denne industriveksten. Vi lokalpolitikere må derfor jobbe hardt og aktivt for at næringslivet vårt får ta del i denne industrien, som mulig kan skape høy vekst i Karmøy og på Haugalandet. Ellers er det spesielt to områder Karmøy som kommune kan bidra til best mulige vilkår for næringslivet for å skape lønnsom grønn industri og næring. Det første er å sørge for arealer som (der det er mulig) kan kobles på eksisterende infrastruktur. Det andre er samferdsel. Vi tar arealdisponering først. Karmøy har mye tilgjengelig næringsareal for virksomheter som ønsker å etablere seg i kommunen. Næringsarealene har ulik størrelse, utforming, sentralitet, nærhet til befolkning, og tilgjengelighet med ulike transportmidler. Vi mener at kommunen bør nytte arealene strategisk gjennom begrepet «rett virksomhet på rett sted», jf. den av Karmøy kommune vedtatte Regional plan for areal og transport på Haugalandet, som innebærer at næringsvirksomhet lokaliseres i områder som har de rette areal- og transportegenskapene i forhold til virksomhetens behov. Slik oppnår vi en effektiv arealbruk som hindrer unødvendig nedbygging av viktig natur, og samtidig gir god tilgjengelighet og et bedret grunnlag for miljøvennlig transport og for by-/tettstedsutvikling. Alt dette er fornuftige mål og føringer fra stat og fylke. Det er et faktum at gjeldende kommuneplan for Karmøy har bortimot 3000 dekar ledig næringsareal. Kommunen har i det hele tatt en stor arealreserve, både for næring og bolig, og det er neppe behov for flere arealer i overskuelig framtid. Det finnes ikke et reelt behov for å øke omfanget av utbyggingsarealer utover det som er tilgjengelig i dag (noe enkelte andre partier feilaktig hevder). Nå gjelder det om å nytte arealene vi har på en måte som gir næringslivet forutsigbarhet, samtidig som vi ivaretar de nevnte overordna føringer og retningslinjer fra stat og fylke. Gjør vi ikke det, vil det komme innsigelse på innsigelse fra overordna myndigheter, og vi risikerer ikke å få utvikling i Karmøy på flere tiår. Det vil ramme næringslivet hardt. Samtidig er det smart å følge de overordna nasjonale og regionale målene, som altså Karmøy var med på å vedta i 2017 sammen med de andre kommunene på Haugalandet. Målene gir som sagt forutsigbarhet for næringslivet, noe som igjen gir økt investeringsvilje, verdiskaping og sysselsetting. I tillegg løser målene konfliktfylte interesseområder knyttet til naturvern og jordvern. I denne sammenhengen må vi ikke glemme at tidligere kommunestyrer har vedtatt planer (areal- og transportplan, næringsplan, jordvernstrategi, osv.) som sier at Karmøy skal trekke klare, langsiktige grenser mellom landbruks-, natur og friluftsområder og utbyggingsområder, at vi i næringsutvikling skal beslaglegge minst mulig areal og gi minst mulig utslipp til natur og miljø, at jordbruksareal også er næringsareal, at vi skal bevare matjord. Alt dette krever arealdisponeringer i tråd med nevnte nasjonale og regionale mål. Det andre viktige området er altså samferdsel. Vi må snarest få til effektive og sikre veier for befolkning og næringsliv. Den viktigste lærdommen vi kan hente fra Haugalandspakken – som nå er avsluttet for Karmøy sin del, – er at det ikke lar seg gjøre å bygge nye milliardtraseer fra Ådland til Helganes. De er umulige å finansiere med bompenger, og konfliktnivået med stat og fylke er for høyt når det gjelder jordvern, landbruk og naturverdier ellers. Vi kommer ikke videre. Omkjøringsveien mellom Åkra sør og Veakrossen og en videre ny trasé til Helganes har blitt en umulighet. De vil kreve en mangedobling av bompengene i Karmøy, noe verken befolkning eller næringsliv vil tåle. Den siste konsekvensutredningen som ble gjort (2023) sier klart og tydelig at bare omkjøringsveien vil kreve en firedobling av bompengene vi betalte i Haugalandspakken. Det vil for eksempel koste et sted mellom 40 og 50 kroner å kjøre gjennom Åkra, én vei! Det sier seg selv at det ikke går. Mange private næringsforetak vil ikke klare å håndtere så høye bompengesatser, og vil måtte stenge ned. Så høye bompenger vil virke ekstremt konkurransevridende. Tor Otto Lohne i Karmøy Næringsråd sa det fint i et intervju med Haugesunds avis: «Man må få ryddet bort flest mulig av flaskehalsene og lage en sikker vei for de som skal ferdes der, så fort som mulig. Ressursene er knappe […] Og de må brukes best mulig. […] Man må velge lavthengende frukt og gjennomføre de prosjektene som det er mulig å regulere, slik at det blir fortgang.»Altså: Når vi nå vet hvor ressurskrevende, konfliktfylt, tidkrevende og umulig det er å planlegge for dyre milliardtraseer, må vi endre kurs. Vi må starte med «lavthengende frukt», som er å få bort flaskehalsene på Eide, Håvik og videre nordover. Slik skaper vi effektive og sikre veier for befolkning og næringsliv. Vi må også bygge trygge fortauer og krysninger for myke trafikanter. Dette blir spesielt viktig i Åkraområdet fremover, nå som det kommer en ny storskole der (akkurat nå bygges det for øvrig en ny rundkjøring og nye interne veier i Åkra sentrum, som vil sørge for god trafikkavvikling der). Vi må få på plass planløse krysninger fra Ådland til Heia og Veakrossen for barna så snart som mulig. Det haster! Og alt dette koster, nå må vi prioritere! Vi som lokalpolitikere må ta alt dette innover oss nå, og endre samferdselsstrategi. Samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune har nylig utarbeidet grundige studier som viser hvordan vi kan få en framtidsrettet og sikker fylkesvei (inkludert Åkra sentrum) ved å oppgradere eksisterende trasé fra Åkra sør til Helganeskrysset, og det til en overkommelig pris. Dét må etter Karmøy SVs mening bli kommunens nye samferdselsstrategi, i tillegg til innholdet i bypakken for Fastlands-Karmøy, som skal starte opp i 2025, med den nødvendige nye Eikjevegen og mer.  Vi føler oss sikre på at løsningsforslagene våre også vil få til befolkningsvekst i Karmøy, blant annet gjennom å bedre bostedsattraktiviteten. Ikke minst er vi sikre på at SV har den beste næringspolitikken for Karmøy!


Hein Berdinesen,
andrekandidat Karmøy SV

Hits: 139

Del på: