Senterpartiet – innlegg vedr. næringsliv og verdiskaping

Karmøy Næringsråd utfordrer lokalpolitikerne – svar fra Karmøy Senterparti. 

I et innlegg 17 juli utfordrer styreleder i Karmøy Næringsråd, Thor Otto Lohne oss lokalpolitikere til å tilkjennegi hva vi / de politiske partier vil gjøre mht lokal verdiskaping – basert på disse fire spørsmålene: 

  1. Hvordan gripe de industrielle mulighetene som oppstår som følge av det grønne skiftet for å skape et framtidsrettet og bærekraftig næringsliv? Hvilke forutsetninger har Karmøy/Haugalandet i omstillingen, og hvilken innsats må til for å realisere potensialet? Hvordan kan det tilrettelegges for at myndigheter og næringsliv drar i samme retning? 
  1. Karmøy kommune har ledige næringsarealer i Næringsparken på Vea, på Storamyr i Skudeneshavn og på Bygnes, men ingen er byggemodnet. Skal vi få til arbeidsplassutvikling og sysselsetning, så må vi som kommune stille oss bedre! Hvordan etablere gode lokaliseringsalternativer for å bygge verdiskapende virksomhet og arbeidsplasser. Hvordan sikre at hele kommunen tas i bruk og at også lokalsamfunn får bære- og vekstkraft. 
  1. Hvordan ivareta godt og bidra til utvikling av primærnæringene jordbruk og fiskeri. 
  1. Hvordan tilrettelegge for arbeidskraft som dekker kompetansebehov. I det ligger det bl.a. å svare på hvordan få til befolkningsvekst. I det ligger det bl.a. å svare på hvordan bedre bostedsattraktiviteten. 

  1. «Det grønne skiftet» har vært et begrep i politikken i årtier. Det er noe vi vet kommer, men som få politikere har kunnet konkretisere så folk forstår. Etter hvert er vi kommet dit, at nå kreves det handling. På alle politiske nivåer, ikke minst i lokalpolitikken. Vi i Senterpartiet er glade for utfordringene fra Karmøy Næringsråd. For som Thor Otto Lohne selv skriver: – Politikk er mer enn å fordele. Politikk er også å tilrettelegge for at vi har noe å fordele. 

Skal Karmøy / Haugalandet lykkes med å gripe de mulighetene som oppstår som følge av det grønne skiftet, så må man i alle fall erkjenne at 2-gradersmålet er det viktigste i internasjonal klimapolitikk. Det ser det heldigvis ut til at de fleste er enig i. Fra sentrale politiske myndigheter er det derfor avgjørende at vi får tydelige, langsiktige signaler på hvor vi skal hen, slik at både vi lokalpolitikere og næringslivet vet hva en har å forholde seg til. Politisk vingling, utsettelser og omkamper sprer usikkerhet hos både offentlige og private aktører. Det er disse som kan bringe det grønne skiftet videre mot målet, og de trenger forutsigbarhet! Dette er derfor ekstremt viktig, da investering i det grønne skiftet ikke kaster av seg før på lang sikt. 

Her lokalt er det Utsira Nord som er høyest på agendaen nå. Et kjempeviktig prosjekt som tar denne industrien til dørterskelen vår, og kommer til å skape kjempestore muligheter for de lokale bedriftene som evner å kaste seg på. Det en må huske er at selv om Utsira Nord er et stort prosjekt, så er det en lilleputt sammenlignet med de prosjektene som kommer i Europa, og verden ellers. I Europa alene skal det investeres 3000 milliarder frem mot 2040, bare i havvind. Markedene er enorme, det bygges båter spesifikk for dette i hele verden og eksisterende tonnasje er allerede på jobb og signerer kontrakter ukentlig, lokalt er både Østensjø og Solstad aktører som opererer i dette markedet. Lokale krefter er også deltakere i konsortier som ser på utbygging og drift på Utsira Nord. Det skapes med andre ord en havvindklynge på Haugalandet, som har potensiale for å skape masse nye lokale arbeidsplasser og som med sin kompetanse har potensiale langt utover Utsira Nord. 

Forutsetningene for å lykkes er med andre ord absolutt til stede på Haugalandet, med dyktige aktører som ser ut i verden. Fra kommunenes side er det viktig at vi er tydelige på å framsnakke regionen, kommunene og bedriftene her. Vi må bidra til å skape treffsteder mellom aktører i bransjene, mellom arbeidsgivere og jobbsøkere osv.   

  1. Vi må erkjenne at det for liten tilgang på næringstomter i kommunen. Spesielt er dette merkbart for små og mellomstore bedrifter som har behov for en «base» og drive ut fra.  

Vi er også i ferd med å gå «helt tom» for næringsarealer til sjø, også her med en spesiell henvisning til bedrifter tilknyttet maritime næringer, men som ikke egner seg til etablering hos Karmsund Havn eller i fiskerihavnen på Husøy.  For mange små og mellomstore bedrifter så kan investering, etablering og bygging på egen eid eiendom være nøkkelen til det å få finansiering for videre utvikling og vekst. 

Det er derfor synd å se hvordan vi i de lokale havnene i Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik gradvis lar boligbyggingen overta havnene. Det samme er i ferd med å skje langs Nordvegen eller Karmsundet om man vil. Dette er uheldig og medfører også økt konfliktnivå mellom næring og bolig på sikt. 

Så er det meget viktig at næringslivsaktørene engasjerer seg i det kommende arealplanarbeidet i høst. Vi ønsker innspill! 

  1. Karmøy er en del av Matfylket Rogaland!  

Vi har stolte tradisjoner som fiskerikommune, noe vi må legge til rette for å videreføre. Satsingen på fiskerihavn på Husøy er et godt eksempel på at både lokale myndigheter, næringen selv og aktørene i denne har lykkes med samarbeidet. Dette må vi bygge videre på.  

Man kan mene mye om omfanget av havvindsatsing, men i Senterpartiet er vi helt klare på at hensynet til fiskeriene trumfer havvind i evt konfliktområder. Vi mener dette er et viktig prinsipp!  

For å styrke og utvikle jordbruket i Karmøy må vi først begynne å ta jord- og naturvern på alvor. Vi har utarbeidet en jordvernstrategi som må følges. De store sammenhengende natur og landbruksarealer vi har i Karmøy må gis et spesielt langsiktig vern. Vi i Senterpartiet har i den sammenheng brakt inn begrepet «kjerneområde landbruk» i den nye arealstrategien, og har fått bred politisk støtte for dette. Det betyr at de ikke skal bygges på og det er disse som skal satses på til matproduksjon i de kommende 40 år. Dette er helt avgjørende for at aktører som vil investere i matproduksjon har en sikkerhet for at arealene de disponerer får fred for alle slags ideer folk måtte ha for bruken av de samme områdene.  

Herunder ligger det også potensiale i å bidra til å fremme lokale «spesialiteter», nisjeprodukter og opplevelser fra/på gårdsbruk på Karmøy. 

Både innen landbruk og fiskeri er det ofte langsiktighet og forutsigbarhet som er avgjørende og utslagsgivende for om man setter i gang investeringer i bygninger eller fartøyer og får lånefinansiert dette. Derfor er det så viktig at ikke skiftende politiske flertall til stadighet rokker ved langsiktige planer for arealbruk i kommunen. 

  1. Spørsmålet om befolkningsvekst og bostedsattraktivitet kan fort bli et høne – egg spørsmål. Vi trenger arbeidsplasser for at folk skal flytte hit, og vi trenger folk hit for å ha tilgang på kompetanse og arbeidskraft. 

Tilrettelegging for lokal drift av flyplassen er med på å skape et attraktivt rutetilbud som næringslivet etterspør. Flere av næringslivsaktørene vi er i kontakt med peker på nettopp dette som et viktig kriterie for etablering på Haugalandet. 

Viktig er det også, at vi evner å få prioritert oppgradering av hovedveien RV547 og E134 gjennom kommunen. Dette vil øke attraktiviteten for nyetableringer av både næringsliv og boligbygging. Videre mener vi at den aktive satsingen på å modernisere og utvikle de tre bysentraene drar positivitet med seg, herunder etablering av kulturhus når den tid kommer.  

Så er det viktig at vi får ungdom til å velge de studieretninger som fører til jobber som næringslivet i regionen etterspør. Det fører til at ungdommene etablerer seg her og bygger lokalmiljøer. 

At vi i den nye samfunnsplanen også har brakt fram utvikling av lokalmiljøene rundt de etablerte skolekretsene mener vi er positivt. En skole i bygda er et samlingspunkt som fungerer og som får folk til å etablere seg der. Den gir tilhørighet og fremmer dugnadsånd og felleskapsfølelse! 

Å legge til rette for attraktive boligtomter kommer vi ikke utenom. I Karmøy Senterparti sitt program for neste periode er vi opptatt av å tilrettelegge for kommunale boligtomter i større grad enn i dag, men vi må evne å styre dette utenom jordbruksarealer og viktige naturområder. Det at kommunen har en vilje og en plan for å ivareta disse viktige naturområdene gir en attraktivitet i seg selv for kommende nyetablerte familier! 

Tor Asle Grønningen 

Gruppeleder Karmøy Senterparti 

Hits: 150

Del på: