Opprusting av fv. 547 i Karmøy – nå skal valget tas!

Kommunedirektørens forslag til vedtak for strategivalget for videre planarbeid og fremtidig bompengepakke foreligger.

Det er bred politisk enighet om at fv. 547 i Karmøy må rustes opp. Foran oss ligger tre alternativer for finansiering gjennom bompenger, hvorav to innebærer bygging av omkjøringsvei i Åkraområdet som har sterk motstand fra offentlige etater og negative samfunnsmessige konsekvenser.

Karmøy Næringsråd (KN) har nylig og ved flere anledninger påpekt at næringslivet er sterkt avhengige av en fungerende og effektiv fv. 547 for daglig drift og konkurranseevne. Problemer med trafikkavvikling og kø har lenge vært en utfordring og krever nå handling fra politisk hold.

Politiske partier har omkjøringsvei i Åkraområdet i sine programmer. Det har en skapt en forventning om i mange år. Det er mange fine folk på begge sider i meningsbrytningen om ny hovedvei. Engasjementet er stort. Det er ulike interesser. En beslutning må allikevel ta utgangspunkt i ny kunnskap, fakta og analyser.

Tenker Karmøys befolkning har forståelse for at det nå velges et alternativ som:

  1. snarest gjør det mulig å lede vekk biltrafikk i Åkraområdet. Det skal bygges ny skole på vest-siden av Åkra. Det innebærer at flere hundre elever må krysse fv. 547 daglig, og det er nærmest skjebnesvangert at en får trygge kryssinger ved å så raskt som mulig. Da må en ikke velge løsninger som «bærer ved» til en oppholdende strid mellom kommunen og overordnede styremakter som nå har vart i over 15 år.
  2. snarest gjør det mulig å komme i gang med prosjekter der behovet er størst. Veiutviklingen i Karmøy er i en prekær situasjon. Køproblemene på eksisterende veier er allerede akutte, og det haster med å finne løsninger. Analyse av bompakke-alternativene viser at ca. 1/3 av bompengene vil komme fra strekningen Åkra-Veakrossen (ca. 9.000 betalende kjøretøy pr dag), og ca. 2/3 fra strekningen Veakrossen – Helganes (ca. 18.000 betalende kjøretøy pr dag).
  3. ikke gir en ekstra veibrukskostnad som kan utgjøre opptil 15 % av driftsinntektene for 50 % av mikrobedriftene som utgjør ca. 90 % av næringslivet i Karmøy. Det vil redusere økonomisk aktivitet og handel.
  4. ikke gir en kostnad på kr. 130-1402030 tur/retur for en kjøretur fra Åkra/Kopervik og til Oasen. Dette er en kostnad som svir for de fleste husholdninger.
  5. ikke innebærer dramatisk brudd på både kommunens egen jordvernstrategi og den nasjonale jordvernstrategien. Et vedtak om bygging av denne vegen ville i realiteten innebære at kommunens jordvernplan er uten reelt innhold. «Walk the talk». Da skal en ikke omdisponere 170 dekar jordbruksjord som vil berøre 15-20 aktive gardsbruk.

Ny kunnskap, fakta og analyser er vanskelig å svelge. At årevis med iherdig arbeid for en løsning får et uønsket utfall er vanskelig å svelge. Det blir allikevel galt av «noen» å diskreditere årevis med konsekvensutredninger og omfattende utredninger gjort av Norconsult, Asplan Viak og COWI på bestilling fra Rogaland fylkeskommune. Det er resultatet av dette arbeidet en nå må ta beslutningen på. En kan ikke ta ikke beslutning i milliardklassen fordi en tror disse er feil.  Like galt blir det å ta beslutning uten å vite hvordan ting skal finansieres og ta inn over oss konsekvensene av valgene vi gjør.

Det kom et alternativt forslag til Kommunedirektørens forslag inn «fra sidelinjen» i sist formannskapsmøte. Alt ved dette blir feil. Hvis vi ikke tar stilling til finansiering, så skjønner vi ikke konsekvensene. Veiutbygging forsinkes med stor sannsynlighet med ytterligere minst 4 år (inkl. en løsning for Åkra sentrum). Næringslivet gis en uforholdsmessighet byrde og personlig økonomi rammes uforholdsmessig som beskrevet over.

Alternativet som er en oppgradering av den eksisterende veistrukturen, fremstår som den mest fornuftige løsningen. Det er dette kommunedirektøren foreslår når hun ber kommunestyret gi tilslutning til at Rogaland fylkeskommune, i tett samarbeid med Karmøy kommune, arbeider videre med plan- og utredningsarbeid for ny bompengepakke for Fv547, med bakgrunn i Fv547 Åkra – Helganesvegen – Mulighetsstudie for utvikling av dagens veg. Dette støttes av KN. Det gir grunnlag for nå å igangsette arbeid med tiltak vi foreslår. KN vil ha et hovedfokus på å ruste opp veinettet mellom Helganes/Husøy og Håvik/T-forbindelsen, og videre til Bygnes. Dette er det desidert viktigste strekket for næringslivet i Karmøy, med mest trafikk/høyest ÅDT og flest flaskehalser. Med dette ber vi kommunestyrerepresentantene støtte kommunedirektøren i dette.

Kommunedirektøren ber også om at kommunestyret gir tilslutning til Fv547 Forprosjekt Åkra Sentrum. Dette er tilslutning til miljøgate. Det mener KN er for lite ambisiøst. Forslaget må inkludere en atskillig omlegging av trafikken i sentrumsområdet. KN og Rogaland fylkeskommune foreslår alternative løsninger for Åkraområdet, i tråd med Statsforvalteren og overordnede styremakter. Løsningene har knapt problemstillinger med landbruk og natur. Det går ikke med hus og hus er heller ikke særlig tett på. Dette må forstås som mulige løsninger. Det kan være andre og bedre. Med dette ber vi kommunestyrerepresentantene øke ambisjonsnivået i vedtaket for Åkra sentrum.

For Karmøy Næringsråd

Thor Otto Lohne

Styreleder

Hits: 246