Coronaviruset og kontantstøtte til næringslivet

En kontantstøtteordning er opprettet som innebærer at staten dekker en andel av faste kostnader for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning.  Proposisjonen ble fremlagt for Stortinget fredag 3. april. 

Dette er tre ting;

1.             Finn ut hvilke kostnader du kan få kontantstøtte for.

2.             Finn fram nødvendig dokumentasjon på reduksjon i omsetning.

3.             Fyll ut og send inn skjemaet i Altinn.

Her er kortfattet oversikt:

 • Søknadsportalen vil åpne for norske bedrifter 17. april.
 • Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020.
 • Kompensasjonen vil behandles som skattepliktig inntekt i selskap som mottar støtten.
 • Ordningen vil gjelde alle selskaper og enkeltpersonforetak som er skattepliktige til Norge.
 • Det stilles vilkår om at selskapet må ha ansatte, med unntak for enkeltpersonforetak og deltakerfastsatte selskaper der innehaveren eller minst en deltaker har inntekten fra foretaket som sin hovedinntekt. (Det er ikke videre omtalt om ordningen også omfatter foretak som utelukkende har innleid personell. Det er mulig en nærmere avklaring vil komme i forskriftsform.)
 • For selskap med deltakerfastsetting (foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser) må deltakerne være skattepliktig til Norge for inntektene fra selskapet. (Det er uklart om dette innebærer et krav om at alle deltakerne må være skattepliktige til Norge, eller om det kan gjøres en forholdsmessig fordeling av tilskuddet til de norske deltakerne basert på eierandeler.)
 • Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak (med unntakene nevnt ovenfor) som opplever et omsetningsfall over 30 prosent i månedene april og mai (20 prosent i mars). Omsetningsfall i prosent tar utgangspunkt i bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019. Dersom bedriften ikke var virksom 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.
 • Ordningen vil ikke gjelde for; a) finansnæringen, b) produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, c) olje- og gassutvinning, d) private barnehager under egen støtteordning, e) flyselskap under egen støtteordning, f) frivillige organisasjoner under egen støtteordning, g) utenriks sjøfart som er varetransport, h) foretak uten ansatte (utenom enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde), i) foretak som er under konkursbehandling eller er begjært konkurs. (Det er foreslått at nærmere avgrensning av virkeområdet kan reguleres i forskrift.)
 • Dette kompenseres det for;  a) leie av lokale, b) lys og varme, c) vann og avløp, d) forsikring, e) leie av utstyr og transportmidler,f) netto rentekostnader. Kostnadene må kunne dokumenteres med avtale o.l. inngått før 1. mars. (Det vurderes å sette en begrensning på utgifter til leie av lokale og til gjeldsrenter.)
 • Lønnskostnader er i utgangspunktet ikke kostnader det kompenseres for. Det åpnes likevel opp for å vurdere om lønnskostnader hos foretak med vesentlig omsetningsbortfall (80-100 pst.) og som må holde en viss bemanning, likevel kan medregnes fra og med april. Foretak som er pålagt nedstenging ved statlig vedtak, men som etter annet lovverk er avskåret fra å permittere, kan regne lønnsutgifter og arbeidsgiveravgift som uunngåelig kostnad. (Det forventes at det kommer en forskrift med en nærmere beskrivelse av hva som er en uunngåelig kostnad.)
 • Kompensasjonen bestemmes ut fra følgende formel: Kompensasjon= Omsetningsfall i % * (uunngåelige faste kostnader-egenandel) * justeringsfaktor. Bedrifter som er stengt av staten får en justeringsfaktor lik 0,9, mens øvrige bedrifter får en justeringsfaktor lik 0,8. Bedrifter som ikke har blitt tvunget til å stenge får i tillegg en egenandel på NOK 10 000 i måneden.
 • Terskelen for utbetaling er på NOK 5 000,-. Det vil bli et øvre tak på utbetaling på NOK 30 millioner per foretak per måned. (Det legges opp til en nærmere regulering av beregningen av tilskuddsbeløpet, herunder fastsettelse av maksimumsgrensen for konsern, i forskrift.)
 • Bedrifter kan søke støtte gjennom Altinn. Ved innsending av søknaden bekrefter en på at det kan fremskaffes attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører på et senere tidspunkt.
 • Dersom det gis uriktige opplysninger i søknaden er det foreslått at det kan ilegges sanksjoner basert på reglene for tilleggsskatt. Det er foreslått at denne skal tilsvare 30 % av den økonomiske fordelen som kunne blitt oppnådd ved opplysningssvikten. Ved grovere tilfeller kan en sats på inntil 60% anvendes.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 370

Forfatter: Thor Otto Lohne