De som spiser bedre….Vi legger Ljubljana-manifestet til side

Det er noe som heter Ljubljana-manifestet. Det handler om viktigheten av å kunne lese lange tekster. Tenker allikevel forrige innlegg var en prøvelse. Jeg spurte derfor ChatGPT om han kunne korte ned. «Selvfølgelig, jeg kan hjelpe deg med å korte ned teksten.» Slik ble da innlegget:  

Min “venn” ChatGPT svarte på spørsmålet “Hvorfor bør mat være så lokal som mulig?” med følgende punkter: 

 1. Miljøvennlig: Reduserer behovet for langtransport av matvarer, reduserer utslipp av drivhusgasser, og støtter bærekraftige praksiser. Bevarer biologisk mangfold ved å støtte lokale økosystemer og redusere presset på naturområder. 
 1. Økonomiske fordeler: Støtter lokale økonomier ved å oppmuntre til handel innenfor lokalsamfunn. Gir lokale bønder og produsenter muligheten til å konkurrere på markedet, styrker den lokale økonomien, og skaper arbeidsplasser. 
 1. Kvalitet og friskhet: Kortere transportavstander betyr ferskere produkter og mindre næringsstofftap under transport. Gir forbrukere tillit til matens opprinnelse og kvalitet. 
 1. Robusthet og matsikkerhet: Lokale mat-nettverk er mer motstandsdyktige mot eksterne sjokk og reduserer avhengighet av importerte matvarer. 
 1. Sosiale fordeler: Fremmer fellesskap og samarbeid mellom lokale aktører. Øker bevisstheten om matens opprinnelse og styrker båndet mellom forbrukere og produsenter. 

Når du spurte hvordan AI kan vite dette, forklarte ChatGPT at svarene er basert på generelle kunnskaper fra bredt spekter av data på internett, inkludert bøker, artikler og nettsteder. AI har ikke personlige erfaringer eller meninger. 

På spørsmålet om hvordan legge til rette for mest mulig lokal mat på Haugalandet, foreslo ChatGPT følgende tiltak: 

 1. Støtte til lokale bønder: Etablere støtteordninger for bønder. Tilby opplæring og ressurser for bærekraftig landbruk. 
 1. Lokale markeder og matfestivaler: Fremme lokale markeder og festivaler for direkte salg fra produsenter. 
 1. Utdanning og bevisstgjøring: Informere forbrukere om fordelene ved lokale matvarer. 
 1. Offentlige anskaffelser og restauranter: Oppfordre offentlige institusjoner til å kjøpe lokale råvarer. Samarbeide med restauranter for bruk av lokale ingredienser. 
 1. Infrastruktur for lokal distribusjon: Utvikle effektive distribusjonsnettverk for lokale produkter. 
 1. Samarbeid mellom interessenter: Oppfordre til samarbeid mellom myndigheter, næringsliv, organisasjoner og samfunnet. 

På spørsmålet “Hvordan kommer vi i gang?” ga ChatGPT følgende steg: 

 1. Identifiser interessenter og bygg partnerskap. 
 1. Kartlegg lokale ressurser og behov. 
 1. Få støtte fra lokalsamfunnet. 
 1. Søk om offentlig støtte og finansiering. 
 1. Etablere lokale markeder eller kooperativer. 
 1. Fremme lokal mat gjennom utdanning. 
 1. Bygg et bærekraftig distribusjonsnettverk. 
 1. Stimuler innovasjon og forskning. 
 1. Engasjer lokale myndigheter. 

ChatGPT understreket at oppstart eller styrking av lokale matinitiativer kan være utfordrende, men ga råd om å identifisere interessenter, kartlegge ressurser, få støtte fra lokalsamfunnet, søke finansiering og samarbeide. På spørsmålet om interessen på Haugalandet, sa AI at det er vanskelig å gi nøyaktig vurdering og avhenger av lokale forhold og bevissthet. 

Ditt siste spørsmål var om vi bør gjøre en innsats for et mer bærekraftig mat-system, og ChatGPT kunne ikke gi en entydig vurdering av interessen. Det avhenger av lokale forhold og bevissthet. Derfor stilte du spørsmålet: “Skal vi gjøre en innsats for å få til et mer bærekraftig, rettferdig og robust mat-system? Hvem rekker opp hånda? Hva blir da skrittene ulike parter kan bidra med?” Her er du åpenbart oppfordrende til en diskusjon eller handling for å engasjere lokalsamfunnet i å støtte lokale matinitiativer. 

— 

Det har ChatGPT rett i. 

For Karmøy Næringsråd    

Thor Otto Lohne    

Styreleder 

Hits: 316

Del på: