Ute og flyr

Nærhet til en flyplass reduserer kostnaden ved å fly og senker terskelen for lengre reiser både i yrkes og fritids-sammenheng. Dette skaper økt velferd for bedrifter og privatpersoner. Når tjenestereiser skal gjennomføres eller feriedestinasjoner velges er det mer enn prisen på flybilletten som avgjør beslutningen. Reisetid og andre kostnader forbundet med transport til og fra flyplass vil også spille inn og avgjøre omfanget av reiser som gjennomføres og hvilken destinasjon som velges. Nærværet av en flyplass påvirker næringslivets utvikling og livskvaliteten til innbyggerne.

Skulle Haugesund lufthavn, Karmøy bli nedlagt vil vi som passasjerene måtte finne andre transportalternativ. Dette vil medføre en samfunnsøkonomisk kostnad i form av tapt konsumentoverskudd primært i form av at reisetiden for oss passasjerene til og fra flyplassen øker og med det også reisekostnaden. Økte reisekostnader kan videre medføre at Haugalandet blir mindre attraktivt for næringsliv, innbyggere og turister. Over tid kan dette føre til en negativ utvikling for området som helhet.

For en haugalending er det i embetes medfør begrensede transportalternativer til luftfart. Buss og bil tar for lang tid og er ikke reelle alternativer. Tog har vi ikke (og ville også tatt for lang tid). Et eksempel er en reise mellom Haugesund lufthavn, Karmøy og Oslo. Det tar en time å fly og mindre enn en time for de fleste reisene til og fra flyplassen. Alternativene bil/buss tar 8-9 timer og betyr 12-14 timer ekstra på en tur-retur reise. Dagstur er urealistisk. Alternativene flyplass Stavanger/Bergen tar bil/buss 2-3 timer og drøyt 4 timer ekstra på en tur-retur reise med dårlig reisetidsforhold i disfavør.

Uten flyplassen vår er det forventningsrett å tenke redusert handel og færre investeringer. Det er forventningsrett å ha bekymring for selskaper og myndigheters tilstedeværelse med kontorer – 4-til 12 timers ekstra på en tur-retur reise slår negativt ut i attraktivitet. Turistnæringen blir vanskeligere. Det blir mer “plunder og heft” dersom en trenger en pasientreise. Barrieren til utdanningssystemet øker. 

Det ovenstående gir bilde av samfunnsnytten. Haugalandets næringsliv er internasjonalt orientert og avhengig av luftfarten. Turisme gir grunnlag og vekst i hotell, restaurant og detaljhandel. Helsesektoren legger opp til pasientreiser – det gjennomføres i Norge årlig over 300 000 med rutefly. Norge har et desentralisert utdanningssystem og flyplassen er den beste inngangsporten til dette. Flyplassen gir også direktesysselsetting og ringvirkninger – catering, “handling”, drivstofforsyning etc.

Haugesund lufthavn, Karmøy eies av Avinor AS og driftes av Lufthavndrift AS. Konsekvens av koronapandemien; De 65 millionene som er investert i selskapet og ruteutvikling er «sunk cost» og egenkapitalsituasjonen er krevende. Lufthavnen ble kompensert for tap på grunn av koronapandemien i fjor, og Haugesund lufthavn vil ha behov for støtte til driften også i 2021. Regjeringen bevilget i januar 18,5 mill. kroner til Haugesund lufthavn AS til å dekke ventet tap de første fire månedene av 2021. Dette ble senere økt til 30,5 mill. kroner for de første 6 månedene av 2021. I første halvår har flyplassen hatt lavere aktivitet enn forventet. Andre halvår forventes å bli høyere enn tidligere forventet. Nå er imidlertid «krybba» tom. Husleie betales på forskudd til Avinor – selskapet er gitt betalingsutsettelse. Det er videre min forståelse at Lufthavndrift AS kan trekke på en kreditt inntil 10 mill. som kan berge selskapet fram til ferien. Departementet signaliserer lavere støtte i andre halvår enn i første – som tvilsomt synes tilstrekkelig.

At en må ha et haugalandlag der politikere – både lokalt, regionalt og nasjonalt – står sammen om denne svært viktige saken for Haugalandet, «goes without saying». Men det må mer til enn lobbyvirksomhet for neste koronastøtte. Det er blitt sagt at nåværende eierskap av Lufthavndrift AS er midlertidig. I det ligger det at en skal finne bedre eier(e). Jeg tenker at intet er bedre nå enn tydeligere offentlig eierskap. Dersom eierskapet til Avinor AS oppleves som begrensende/uhensiktsmessig, så kjøp ut. Haugesund lufthavn, Karmøy er mer enn bare en lokal tilknytning til omverdenen, det er også en kilde til næringsvirksomhet, tilrettelegger for regional utvikling og velferd. Flyplassen vår er en forutsetning for vekst og utvikling på Haugalandet.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 1305

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne