Karmøy trenger effektiv og trygg vei …

Alternativet er dårlig framkommelighet (effektivitet) og ulykker. Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt på veinettet i sitt lokalmiljø.

Kortere reisetid og trafikksikkerhet er samfunnsmålet for en investering i delvis ny og forbedret hovedvei over Karmøy. 

Kan delvis ny og forbedret hovedvei over Karmøy gi ønskede virkninger? Får en bedre tilgjengelighet som øker potensialet for a) en bedre integrert bo- og arbeidsmarkedsregion og b) konkurransedyktigheten til næringslivet?  Karmøy Næringsråd (KN) mener ja. Effektive «transportkorridorer» – som en delvis ny og forbedret hovedvei vil bli – styrker bo- og arbeidsmarkedene og legger til rette for næringslivets behov for konkurransedyktig transportinfrastruktur.

Delvis ny og forbedret hovedvei over Karmøy vil ha negativ påvirkning på bl.a. natur og miljø. Anser vi dette «til å leve med» holdt opp mot bedre den tilgjengeligheten? KN mener – dersom det tas rette «grep» – ja.

Litt om samfunnsøkonomiske analyser; Det er viktig at prosjekter blir samfunnsøkonomisk beregnet og satt i en prioriteringsrekkefølge. Fremstår da deler av ny vei over Karmøy som et lokalt (Skudeneshavn) behov? KN mener nei.  Det er viktig å «ha i mente» at samfunnsmessige analyser ikke er utfyllende (og sammenlignbare). Disse hensyntar ikke i tilstrekkelig grad mernytte av forstørret arbeidsmarkedsregion, estimat på verdien av tid for alle brukergrupper etc. Dette er sentrale faktorer i en vurdering.

Har en delvis ny og forbedret hovedvei over Karmøy relevans? Er prosjektet er i samsvar med viktige prioriteringer i samfunnet og for viktige brukergrupper? KN mener ja. Det er ikke bare stamveinettet som er viktig. Uten et godt nok veinett inn mot stamveinettet hjelper det lite for vare- og tjenestetransporten om hovedårene er gode nok. Generelt viser framskrivningen av vare- og tjenestetransport (samt persontransport) på vei betydelig økning frem mot 2030 og 2050. Vi må ha tro på at de hos våre sentrale myndigheter som gjør slike framskrivinger kan sitt fag.  Vi er da nødt til å ha et helhetlig blikk på veibygging, utbedring og vedlikehold, trafikksikkerhet og næringsveier. Alternativene til ikke å investere i delvis ny og forbedret hovedvei vil være en omfattende og langvarig oppgradering av større deler av eksisterende vei over Karmøy. Det gir i en svært lang periode dårlig framkommelighet (effektivitet).

Hva med levedyktighet; Står forutsetningene for prosjektets virkinger på lang sikt. KN mener ja. En ev. investering i delvis ny og forbedret hovedvei over Karmøy vil bidra til å redusere alvorlige trafikkulykker, og de vil knytte arbeidsmarkeder nærmere og – med sannsynlighetsovervekt – utløse produktivitetsvirkninger i næringslivet.

Det å ha tro på effektene (virkninger, relevans og levedyktighet) betyr at dette samsvarer med hensikt og mål for en delvis ny og forbedret hovedvei over Karmøy. KN tror det er gjengs oppfatning om disse effektene. Problemet er at hensikt og mål synes å ha «druknet» i det offentlige ordskiftet. Stikkord for tema i det offentlige ordskiftet over lang tid har vært Haugalandpakken, omkjøringsvei på Åkra, natur- og kulturlandskap med nasjonale verdier, hubro-territorier, nasjonal innsigelse til kommunedelplan etc. På disse tema har meningsbrytningen på Karmøy vært heftige. Erkjennelse av disse interessekonfliktene er viktig. Like viktig er det å komme fram til kompromiss.

For det blir ikke lett; Som et eksempel har Fylkesmannen angående traseer fra Veakrossen til Helganesvegen gitt innsigelse på alle forslagene til ny trase. Fylkesmannen kan – under gitte betingelser – akseptere oppgradering av dagens trase. Statens vegvesen har estimert at oppgradering av dagen trase vil koste godt over 2 mrd. kr. (over dobbelt så mye som for hvilket som helst av de andre trase-forslagene) og at anleggsarbeidene blir kompliserte og omfattende tidsmessig pga pågående gjennomgangstrafikk. Oppgradering av dagens trase er også det mest omfattende forslaget som gjelder eiendomserverv.

Det er nå viktig at «alle gode krefter» igjen finner veien sammen om delvis ny og forbedret hovedvei på Karmøy. Ingen har ønske om dårlig framkommelighet (effektivitet) og ulykker.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 762

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne