Fremtiden bygger vi på skuldrene av dagens bedrifter

Havvind er en voksende næring globalt og en viktig del av et fremtidig bærekraftig energisystem. Haugaland Kraft og SKL går sammen med Knutsen OAS inn som majoritetseiere i det nyetablerte havvindselskapet Deep Wind Offshore (DWO). Fremtiden bygger vi på skuldrene av dagens bedrifter. Dette er spennende! Og offensivt!

Hva skal DWO (og 8-12 tilsvarende selskaper) gjøre først?

Ved kongelig resolusjon (2020) åpnet Norge områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. En søknad om konsesjon etter Havenergiloven krever fremleggelse av en melding med forslag til konsekvensutredningsprogram.Formålet med utredningsprogrammet er å informere myndigheter, interesseorganisasjoner og andre interessenter om hva som er planlagt utbygd, hvor utbyggingen vil finne sted og hvordan den skal gjennomføres og drives. Forslaget til utredningsprogram vil sendes ut på høring slik at fagmyndigheter og interesseorganisasjoner har mulighet til å påvirke hva som skal utredes i konsekvensutredningen og omfanget av utredningen. Et endelig utredningsprogram vil fastsettes av Olje- og energidepartementet. En konsekvensutredning har som formål å redegjøre for virkningene et større utbyggingsprosjekt har på miljø, naturressurser, kulturminner og samfunn. Konsekvensutredningsprosessen er åpen, og virkningene av en utbygging skal gjøres synlige for myndigheter og interesseorganisasjoner. Beslutningstakerne vil på denne måten ha et godt beslutningsgrunnlag når det skal avgjøres.

Les mer på Nærings foreningen Haugaland sine sider.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 352

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne