Rødt – innlegg vedr. næringsliv og verdiskaping

Svar på utfordring fra Karmøy Næringsråd:

Når Rødt kommer inn i kommunestyret ønsker vi å ha en aktiv næringspolitikk. Mange tror Rødt ikke er opptatt av næringspolitikk. Det er vi. Rødt er et parti som er opptatt av å ivareta alle de flinke arbeiderne i dette landet. De som bygger landet og skaper verdiene. Rødt er opptatt av å skape nok arbeidsplasser og vi ønsker å stimulere lokalt næringsliv til å satse på grønt.  

Vi vet at strømprisene har gitt utfordringer for flere i næringslivet. Karmøy kommune er største eier i Haugaland Kraft og har dermed gode muligheter til å bruke eierskapet aktivt til det beste for både innbyggere og bedrifter. Det innebærer at Rødt ønsker å trekke Haugaland Kraft ut som eier av havvindselskapet Deep Wind Offshore (DWO). Rødt har tidligere foreslått å endre eierskapsstrategien til Haugaland Kraft fordi vi mener det finnes bedre måter å gi kraft til lokalsamfunnet vårt på. En forutsetning for å bevare Karmøy som et livskraftig lokalsamfunn er at man tar vare den langsiktige samfunnsplanlegging som har skjedd gjennom systematisk utbygging av vannkraften i Norge. Den viktige samfunnsrollen som Haugaland Kraft AS innehar med monopol på kritisk infrastruktur må tilbys forbrukere, industri og næringsvirksomhet til en fornuftig pris. Dette er viktig for å sikre industri- og næringsutvikling foran å maksimere kortsiktig utbytte.  

Strøm er kritisk infrastruktur og vi mener næringslivet er tjent med lave og stabile priser.  

Når det kommer til primærnæringer som fiskeri- og landbruk så ønsker Rødt å satse mer på dette. Vi vet at fiskeri- og havbruk er en næring som vokser og det er mulig å skape arbeidsplasser i. For å lykkes med dette er det viktig at fiskerinæringen ikke ofres for havvindutbygging. Rødt er derfor konsekvente på å si nei til mer og ny havvind utenfor Karmøy. Fiskeri er en fornybar næring og det er viktig for Rødt at vi styrker oss innenfor fornybare næringer.  
Med tanke på landbrukssektoren så ser vi en bekymringsverdig trend om at det blir færre som arbeider i landbruket. Samtidig vet vi at arealendringer er den største grunnen til for eksempel tap av biologisk mangfold og det er også en fare for sammenhengende jordbruksareal. Rødt ønsker å styrke jordvernet. Vi mente Karmøys jordvernstrategi hadde for lave ambisjoner, og Rødt er helt tydelige på at vi må ivareta med jordbruksareal, men også at vi må se på muligheter for å øke jordbruksarealet. Vi vil ha tett dialog med bondelaget for å lykkes med dette.  

Rødt mener Karmøy kommune må ha en aktiv næringspolitikk som tar i bruk kompetansen fra lokal industri, maritim industri, olje- og gassektoren og underleverandører, og at kommunen tar en lederrolle i utviklingen av fornybarsamfunnet. Gjennom en aktiv næringspolitikk kan vi bidra til å skape flere arbeidsplasser og få økte skatteinntekter til kommunen. Dette er viktig både fordi det tjener samfunnet og sparer oss mye økonomisk å ha folk i arbeid, men også at de økte skatteinntektene kan bidra til større rom i kommunebudsjettet som vi kan bruke til å forbedre eldreomsorgen, barnevernssektoren og skolesektoren for eksempel. Rødt ønsker videre å bidra med en aktiv politikk for å sikre verdiskaping og sysselsetting. Videre ønsker Rødt å kartlegge «grå arealer» i kommunen som kan brukes til industri og andre næringer som skaper jobber. Dette inkluderer områder som i næringsparken på Vea, Storamyr i Skudeneshavn og på Bygnes.   

Vi ønsker også å understreke hvor viktig fagbevegelsen rolle er. Vi trenger et forutsigbart og stabilt arbeidsliv, og derfor er det viktig at vi har tett samarbeid med fagbevegelsen og at vi setter krav til tariffavtaler ved for eksempel offentlige innkjøp. Slik kan vi få luket bort useriøse aktører.   

Ikke minst er et seriøst arbeidsliv viktig for å gjøre Karmøy til en attraktiv kommune å arbeide i. Et trygt og stabilt arbeidsliv øker sannsynligheten for at vi tiltrekker oss studenter som har vært ute og andre som søker etter meningsfullt arbeid. For å lykkes med å få befolkningsvekst i kommunen trenger vi også andre gode politiske prioriteringer. Vi må investere i og utvikle flere av de offentlige sektorene våre og sørge for optimale velferdstjenester som kommer innbyggerne til gode. Ikke minst må vi jobbe for å utvikle kultur, idrett og frivillighet slik at innbyggerne som arbeider i kommunen også har spennende ting å være med på etter arbeidstid.  

Rødt ønsker å samarbeide med næringslivet fordi vi vet at fellesskap fungerer.  

 
 
 
Kristian Mateo Norheim, Ordførerkandidat Rødt Karmøy 

Reidun Bergland (2.kandidat Rødt Karmøy)  
 

Hits: 169