På en livsvandring ….

…. kan det være behov for rettslige råd om hva som er lov og ikke lov, føre forhandlinger med en motpart, utforme juridiske dokumenter (testament, ektepakt, kontrakter, o.l.), samt bli representert/forsvart/gitt bistand i rettsaker. Dette er oppgaver til jurister og advokater.

Karmøy Næringsråd har sine styremøter i medlemsbedriftene. Sist styremøtet (29.06.2020) ble avholdt ble avholdt på Åkra hos Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS. Advokatfirmaet Eurojuris bistår privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innen de fleste rettsområder. Advokat og partner Hans Jacob R. Sæther orienterte. 

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ble etablert i 2010 og er tilsluttet Eurojuris Norge. Eurojuris Norge AS ble etablert i 1991 som en sammenslutning av selvstendige advokatfirmaer spredt over det ganske land og ble samtidig tilsluttet det internasjonale advokatfellesskapet Eurojuris International. Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ble som en fortsettelse av advokatfirmaet Talmo, Kvamme og Lauvås. Firmaet består for tiden av 19 advokater/advokatfullmektiger, fordelt på kontorer i Haugesund og Åkra.

Eurojuris Norge AS eies i dag av 16 advokatvirksomheter, som gjennom selskapet samarbeider tett og integrert.  Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene. De rundt 200 advokatene i Eurojuris Norge tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Eurojuris International er et nettverket av uavhengige advokatfirmaer i Europa, med medlemmer lokalisert i 650 ulike byer/steder i om lag 50 land, ikke bare i Europa men verden over.  Eurojuris International består av om lag 600 advokatfirmaer og 6 000 advokater.

Hva er en jurist? «Jurist» er betegnelsen på en person som har fullført en master i juss, også kalt rettsvitenskap. Dette er en fem-årig utdannelse som kan gjennomføres på universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Tittelen cand.jur., som oppnås når mastergraden i rettsvitenskap er fullført og bestått, er i likhet med «advokat» beskyttet, men det er imidlertid ikke yrkestittelen «jurist». Hvis du er på leting etter en jurist burde du derfor sikre deg at vedkommende er cand.jur. og dermed har riktig utdannelse. Jurister har et stort spekter av jobbmuligheter og kan jobbe med mangt i både privat og offentlig sektor. Det er for eksempel vanlig å bruke jurister ved kjøp av bolig, utarbeidelse av testamente, ektepakt, skilsmisse, og dødsbo. Videre kan juristen ta ansvar for forskjellige dokumenter og kontrakter, og forhandle på vegne av sine klienter. Jurister har imidlertid ikke møterett i retten, og kan derfor ikke representere deg i en rettsak. For å kunne føre saker for retten må man være advokat.

Hva er en advokat? For å oppnå den beskyttede tittelen «advokat» må juristen få advokatbevilling, og skal derfor ta et obligatorisk advokatkurs og ha minst to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig, dommer eller som universitetslærer i rettsvitenskap. I løpet av tiden juristen tar advokatbevillingen har vedkommende tittelen «advokatfullmektig». Det stilles høye krav til advokater, og det er derfor ikke nok å ha utdannelsen og advokatbevillingen. Mer enn 90% av alle advokater og advokatfillmektige i Norge er medlem av Advokatforeningen, og for å få lov til å være medlem skal man gjennomføre obligatorisk etterutdanning for å sikre at man følger rettsutviklingen. Hver femårsperiode er advokatene pålagt å gjennomføre 80 etterutdanningstimer iblant annet advokatetikk.

Oppsummert; «Alle advokater er jurister, men ikke alle jurister er advokater». Det stilles langt høyere krav til advokater enn til jurister når det er snakk om forhold til klienter. Advokaten kan representere klienter i retten, noe juristen ikke kan.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 150

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne