Vi skal ha respekt for gjelda, men dette er en del av en langsiktig plan

Anders Sandvik, KTM Shipping, Karmsund Havn IKS

Karmsund Havn IKS er en suksess og er et eksempel på organisering av samhandling mellom kommunene. Karmsund Havn IKS er eksempel på næringspolitikk som tiltrekker private investeringer og stimulerer til privat verdiskaping og sysselsetning. Karmsund Havn IKS er bl.a. til stede i en næringsklynge på Husøy hvor basis for denne er fiskeri-/ fórindustri, offshore-/leverandørindustri og transport. Husøy området er et eksempel på at effektiv havnedrift for bulk, gods og fiskeri i kombinasjon med næringsareal, gode logistikktjenester, el-, gass- og vannforsyning har tiltrukket betydelige private investeringer.

Haugesunds Avis satt søkelys på kommunenes eierskap i Karmsund Havn nylig. Einar Tho skrev følgende. Her blir lånerammen problematisert. Investeringstakten er stor. 2017 hadde selskapet 467 millioner kroner i gjeld. Regnskapet for i fjor viser at gjelda i fjor var på 690 millioner. Av dette er 659 millioner langsiktig gjeld.

«Vi skal ha respekt for gjelda, men dette er en del av en langsiktig plan ….», sier havnedirektør Tore Gautesen. Denne planen/eierstrategiene ble utarbeidet i 2015/16.  Karmsund Havn har mer enn doblet sin substansverdi (anleggsmidler) til rundt 2,3 milliarder. Verdiene synes ikke i kommunenes balanseregnskap. Samlet er disse eierpostene bokført til 1,3 millioner. Per Velde, næringssjefen i Karmøy kommune skrev om “regionens handlingsrom” i Jobb & Næring. Næringssjefen peker på at kommunenes handlingsrom ligger «gjemt» i kommunenes balanser – ikke i de stramme resultatbudsjettene.

I Karmsund Havn forvaltes og skapes store verdier.  Dette har gitt Karmsund Havn en størrelse og viktighet slik at virksomheten krever «risikoblikk» på virksomhetsstyring, kultur og rammeverk for ansvarlighet. Offentlige ordskifter om selskaper som forvalter og skaper store verdier bidrar til at vi ikke får en likegyldighetskultur knyttet til etterlevelse, effektiv risikostyring og ivaretakelse av kundenes interesser. Jeg vil med dette innlegget berømme Haugesunds Avis v/Einar Tho og næringssjef Per Velde for dette offentlige ordskiftet. Dette skal vi ha mer av – ikke mindre av.Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 352

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne