Karmøylista – synspunkter mht. næringsliv og verdiskaping

I vårt innlegg «Politisk arbeid krever mot i tillegg til hardt arbeid. La oss høre meningene» lagt ut på hjemmeside og facebook ga Karmøy Næringsråd lokale politikere/politiske partier en utfordring opp mot valget. Vi ønsker om å få vite hva en mener mht. næringsliv og verdiskaping. 

 1. Hvordan gripe de industrielle mulighetene som oppstår som følge av det grønne skiftet for å skape et framtidsrettet og bærekraftig næringsliv? Hvilke forutsetninger har Karmøy/Haugalandet i omstillingen, og hvilken innsats må til for å realisere potensialet? Hvordan kan det tilrettelegges for at myndigheter og næringsliv drar i samme retning? 
 1. Karmøy kommune har ledige næringsarealer i Næringsparken på Vea, på Storamyr i Skudeneshavn og på Bygnes, men ingen er byggemodnet. Skal vi få til arbeidsplassutvikling og sysselsetning, så må vi som kommune stille oss bedre! Hvordan etablere gode lokaliseringsalternativer for å bygge verdiskapende virksomhet og arbeidsplasser. Hvordan sikre at hele kommunen tas i bruk og at også lokalsamfunn får bære- og vekstkraft. 
 1. Hvordan ivareta godt og bidra til utvikling av primærnæringene jordbruk og fiskeri. 
 1. Hvordan tilrettelegge for arbeidskraft som dekker kompetansebehov. I det ligger det bl.a. å svare på hvordan få til befolkningsvekst. I det ligger det bl.a. å svare på hvordan bedre bostedsattraktiviteten. 

Det følgende er synspunkter fra Karmøylista v/Helge Thorheim. Thorheim er gruppeleder og ordførerkandidat. 

——– 

Politisk arbeid krever mot og hardt arbeid 

v/Helge Thorheim 

I et innlegg av 17.7 på Karmøy Næringsråd sin hjemmeside stiller næringsrådet sin styreleder Thor Otto Lohne, etter en lengre analyse, spørsmål til lokale politikere/politiske partier hva en ønsker å gjøre mht verdiskaping. 

 1. Vår region har det til felles at vi sammen er eiere av store offentlige bedrifter, og har hittil vist at kommunene som eiere har klart å samkjøre seg mot felles mål.  Jeg tenker i denne sammenheng selskaper som Haugaland Kraft AS, Karmsund Havn IKS, Haugaland Næringspark AS.  Vi har videre felles forum for å drøfte felles utfordringer for regionen som Haugaland Vekst. Jeg tenker videre på at kommunene i fellesskap sto bak aksjon som bidro til å redde driften av flyplassen som er en viktig samfunnsfaktor for både innbyggere og næringsliv.  
   
  For å skape et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv i forhold til det grønne skiftet er det viktig at våre overordnede myndigheter først og fremst er presise på forståelsen av hva det grønne skiftet består i slik at en er samkjørte i forhold til de tiltak som ønskes iverksatt.  

Regionen vår er velsignet med mye god ekspertise innen mange felt, og det viser den store floraen av selskaper på høyt teknologisk og generelt kunnskapsnivå både relatert til inshore og offshore  aktiviteter, herunder en betydelig maritim næring.  Når myndigheter og næringsliv skal dra sammen, er det en forutsetning at målene er forstått og samkjørte samt at de økonomiske og reguleringsmessige forhold (herunder lover/forskrifter) er godt avklart. 

 1. Det påpekes at det i Karmøy er ledige næringsarealer på flere nevnte steder, men at ingen er byggemodnet.  Det bør være en kommunal oppgave å tilrettelegge for næringsarealer på de områder som er avsatt til slike formål i kommuneplanen og der kommunen eier eller har hånd om disse arealene, slik vi har gjort i senere tid på Norheim og Raglamyr sør.   Kommunen har tidligere gjort dette med godt hell og bør fortsette dette arbeidet og selge tomtene til etablerere tilmarkedspris. For øvrig bør det også være tett samarbeid med private grunneiere som har arealer som egner seg for næringsvirksomhet og som kan tenke seg utbygging av disse arealene. 

I arealstrategien for den nye kommuneplanen vedtok kommunestyret i 2022 at hele kommunen skal tas i bruk, og det er da viktig å ha et godt samarbeid med Næringsrådet/næringsforeningene og andre som er involvert i fremtidsplanlegging om hvor det bør tilrettelegges for nye næringsarealer i arealdelen av den nye kommuneplanen som er under arbeid. 

 1. Det reises spørsmål om hvordan ivareta godt og bidra til utvikling av primærnæringene jordbruk og fiskeri.   

Til det er å si at når det gjelder fiskeri må en se til at fiskeflåten har gode anlegg i land som losse/laste-kaier, liggekaier og gjerne i nærheten av serviceselskaper som er innrettet mot fiskeflåten, bl.a. for levering av bunkers, proviant, fiskeredskaper m.m. Videre er det viktig at det opprettes et hvitfisk-anlegg på Husøy, I dag blir hvitfisk ført med vogntog til fiskeauksjon i Danmark. Så i mangel på hvitfiskanlegg går vi glipp av mange arbeidsplasser og alle ledd i form av foredling og logistikk. Det må være fokus på at tilgang på kaier for fiskerivirksomheten. Fiskerinæringen ser stor i Karmøy i verdiskaping og dette bør markedsføres. 
 
Når det gjelder jordbruk må vi sammen med bondelaget og bonde/småbrukerlaget gjennomgå de arealer i kommunen som i dag brukes til beite, til dyrking av mat, enten det er grønnsaksproduksjon, korn eller for til husdyr slik at en bevarer jord som en ønsker å opprettholde slik produksjon på. Slike viktige arealer må reserveres for fremtiden slik at arealene brukes aktivt for å øke vår egen selvbergingsgrad. 
 

 1. Tilrettelegging for arbeidskraft som dekker kompetansebehov må gjøres på flere nivåer.   Det ene er å ha en god bostedsattraktivitet i seg selv. Det vil si gode byggeområder for boliger og næringstomter.   Videre er det viktig å sette i gang med videreutdanningstiltak innen sektorer med manglende kompetanse.  Dette må primært skje i vår region for lettere å få denne arbeidskraften til å bli værende hos oss etter endt utdannelse. 

01.08.2023 

Helge Thorheim 

Gruppeleder Karmøylista 

Ordførerkandidat 

Hits: 189