Karmøy kommune og konkurranseutformingen

Karmøy Kommune

Karmøy kommune og konkurranseutformingen

Karmøy kommune skal gjennomføre investeringsprosjekter for rundt 3.5 milliarder de neste ti årene.

Kommune har i de siste årene benyttet både utførelsesentreprise og totalentreprise og ulike varianter av dette, herunder samspillsenterprise. Kommunen mener enterprise modellen må tilpasses hvert enkelt prosjekt for å ivareta prosjektets kompleksitet (og kommunens kapasitet). Risikoaspektet vil også en del av denne vurderingen. Å ha fleksibilitet til å velge kontraktsform er viktig for kommunen for å få mest mulig for skattekronene.

Ved utlysning av prosjektet for idrettshallene i Åkrehamn og Stangaland skole har Karmøy kommune benyttet samspillsentrepriseformen. Dette har gitt nyttig læring og erfaring. Konkurranseformen er ny og både kommunen og de ulike entreprenørene har hatt liten erfaring med modellen. På den ene side; Gjennom samspillet har Karmøy kommune som byggherre fått glede av utførende entreprenørs kompetanse under prosjekteringen. På den annen side; Lokale entreprenører har hatt vansker med å delta i anbudene fordi de ble for store og fordi et evalueringskriteriene var at tilbyder må ha en minimumsomsetning på to ganger forventet verdi av kontrakten.

Karmøy Næringsråd og GL hadde møte med ordfører, vara-ordfører og de politiske gruppelederne (eller vara for disse) 24. juni. GL presenterte samspillsenterprisemodellen – dens styrker og svakheter. I løpet av presentasjonen var spørsmålene mange og meningsbrytningen god.

I forkant av møtet hadde styreleder hatt møte og flere samtaler med kommunens administrasjon. Formålet var å legge fram forslag ifm. konkurranseutformingen. Forslaget ble i møtet støttet av ordfører, vara-ordfører og de politiske gruppelederne (eller vara for disse).

Forslaget/veien herfra er som følger; Innenfor regelverket skal Karmøy kommune legge til rette for at lokale entreprenører kan påta seg kommunale byggeoppgaver for bl.a. for å trygge lokale arbeidsplasser og medvirke til lokal kompetanseoppbygning. Tiltakene er: 

a. Invitere næringen på Haugalandet om fremtidige prosjekter og ha dialog om fremtidig konkurranseutforming. Innkjøpssjef Kristian Wikre vil sende ut en invitasjon til næringene på Haugalandet tidlig høst 2019.

b. Fortløpende dialog med lokale aktører for å forberede markedet på prosjektene som kommer. Det betyr blant annet å avklare konkurransegrunnlaget med markedet forut for utlysning av nye konkurranser, slik at Karmøy kommune oppnår lavest mulig pris gjennom innspill fra aktørene.

c.  Gjennom dialog med markedet vil Karmøy kommune vurdere tildelingskriteriene forut for utlysningen av fremtidige konkurranser. Dette sikrer at konkurransene og evalueringsmåten vektlegger det entreprenørene skal være gode på; å bygge effektivt og riktig med rett krav til kvalitet til rett pris.

d. De utfordringer samspillsenterpriseformen har gitt vil søkes løst ved eventuell ny bruk av modellen.

Karmøy kommune vil stille krav til tilbyders soliditet. Dette vil variere avhengig av kontraktens størrelse og kompleksitet. Leverandørens egenkapital og omsetning vil være elementer som inngår i den vurderingen. Kravene vil måtte settes ut fra en avveining av leverandørens evne til å gjennomføre kontrakten, herunder hensynet til at flest mulig lokale entreprenører skal være kvalifisert til å ta del i konkurransen.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 389

Del på: