Fjoråret ble bra for den norske gassindustrien

Ved Kårstø prosesseringsanlegg skilles tørrgass (metan) og våtgass (NGL, Natural Gas Liquids). Tørrgassen sendes videre til Europa gjennom rør, mens våtgassen deles opp i propan, normalbutan, isobutan, nafta og etan. Propan lagres i fjellhaller, mens normalbutan, isobutan, nafta og etan lagres i tanker. Kårstø er en av verdens største utskipingshavner for LPG (Liquefied Petroleum Gas, som inkluderer propan, iso- og normal-butan).

Prosessanleggene på Kårstø, Kollsnes og Nyhamna spiller nøkkelroller i transporten av norsk gass, og over halvparten av all norsk gass sendes ut via disse anleggene.

Gassåret 2022, som ble avsluttet 1. oktober 2023, var bra for norsk gassindustri. Totalt ble det eksportert tørrgass, LPG og LNG (flytende naturgass fra Melkøya) for 792 402 millioner NOK. Hovedinntekten kom fra tørrgasseksporten, som utgjorde 739 435 millioner NOK.

LPG-eksporten hadde en eksportverdi på 9 964 millioner NOK for propan og 8 491 millioner NOK for butaner. Det globale LPG-markedet ble estimert til USD 143,18 milliarder i 2022, og forventes å vokse betydelig til ca. USD 245,72 milliarder innen 2032, med en årlig vekstrate på 5,6% fra 2023 til 2032.

Det første året for den nye rørforbindelsen mellom norsk sokkel og Danmark/Polen, Baltic Pipe, resulterte i en total tørrgasstransport på 6,57 milliarder kubikkmeter (BCM) via Europipe II og Danmark. Dette tilsvarer i energi omlag 50% av vår kraftproduksjon fra vann og vind, mao. ganske mye. Det nøyaktige volumet som nådde Polen er ikke tilgjengelig i offisielle tall. Polen har også kjøpt norsk LNG, og i februar måtte de supplere med 68 000 tonn, eller nesten en hel BCM, for å sikre gassforsyningen. Polen planlegger å bruke norsk gass til å generere 60 TWh elektrisitet for å støtte renere el-produksjon.

Norge pøser på med gass til EU, og er i dag Europas viktigste energinasjon. Etter Russlands invasjon av Ukraina har EU-landene forsøkt å redusere avhengigheten av russisk tørrgass og LNG. Imidlertid viser tallene allikevel en økning i russisk LNG-import, med noen europeiske land som tillater omlasting og/eller reeksport av russisk LNG. Spania «leder» blant EU-landene med 5,21 BCM importert fra januar til september 2023, etterfulgt av Frankrike (3,19 BCM) og Belgia (3,14 BCM). Dermed betaler EU over 10 milliarder NOK hver måned til Russland. Det sier mye om en anstrengt energisituasjon og -politikk.

For Karmøy Næringsråd

Thor Otto Lohne

Styreleder

Kilder; MAGASINET.G21, SSB, Offshore Norge, Precedens Research.

Hits: 289

Del på: