Statsbudsjettet og petroleumsvirksomheten

De siste årene har olje- og gass gitt rundt 250 milliarder kroner til staten. I 2021 er forventningen «kun» 99 milliarder kroner. Netto kontantstrøm kommer fra tre hovedkilder: i) inntektene fra statens direkte eierandeler i olje- og gassfeltene (forvaltet av Petoro), ii) 78%-skatten fra oljeselskapene og iii) utbytte fra Equinor.

Corona gjør at verden «står stille». Dessuten kniver Opec, Russland og USA om markedsandeler og produserer mye. Dette gjør at oljeprisen er lav. Statsbudsjettet legger det til grunn en oljepris på 44 dollar per fat neste år med dollarkurs på 9,81.

Gasseksporten har de siste årene vært større enn oljen. Gassprisene er også lave på grunn av corona og stort tilbud i markedet. I Statsbudsjettet er det lagt til grunn en gjennomsnittlig pris på 1,47 kroner per kubikk neste år. Som for oljen er også dette betydelig ned fra «gamle» nivåer.

Investeringene i petroleumssektoren er «motoren» i industrien på Vestlandet. Petroleumsinvesteringene har økt de to siste årene, etter å ha falt i fire år på rad. For 2020 er investeringene i sektoren anslått til 185 milliarder kroner. Til neste år det varsler selskapene en nedgang og staten beregner investeringene i 2021 til 165 milliarder kroner.

Kommer store utbygginger som Noaka i Nordsjøen og Wisting i Barentshavet? Disse utbyggingene kan gi nærmere hundre tusen årsverk i prosjektfasen og over 100 milliarder kroner i investeringer. Dette skal skattepakken som Stortinget besluttet i juni bidra til. Da må utbyggingsplaner være levert til myndighetene innen utgangen av 2022.

Hva så deretter? Trenden er klar; Forekomstene som oppdages i dag er langt mindre enn før og utsiktene til nye store funn blir stadig mer usikre. OD anslår at rundt halvparten av norske petroleumsressurser – påviste og antatte – er utvunnet. Mesteparten av antatte ressurser ligger i Barentshavet. Brorparten er gass som ligger langt fra eksisterende infrastruktur. Det må derfor ekstraordinære funn til før det er aktuelt å hente den opp. Tendensen de siste 20 årene er at funnene i Barentshavet har skuffet.

Mao. anslås mesteparten av grunnrenten av norsk sokkelaktivitet realisert det neste tiåret. Med utgangspunkt i departementets framskrivning av statens netto kontantstrøm antas det at om lag 63 pst. av dette vil være hentet ut og overført til Statens Pensjonsfond Utland («oljefondet») innen 2030. Ytterligere 21 pst. hentes ut i løpet av det neste tiåret.

Norge må i større grad må se seg om etter ny økonomisk verdiskaping.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 502

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne