Næringspolitikk vil skape Norges fremtid

Anders Sandvik, KTM Shipping, Karmsund Havn IKS

For Norge er det svært viktig at vi har myndigheter som jobber for internasjonal handel, som driver offentlig tjenesteproduksjon så effektivt som mulig, bruker nok penger på infrastruktur og forskning, og utformer politikk, lover og regler slik at de legger til rette for at private bedrifter kan starte opp, vokse og ansette folk.

Det følgende er en oppsummering av et fremtidsbilde basert på NHOs vurdering av sentrale drivkrefter.

– Norge vil måtte bygge sin velstand på økonomisk samkvem med andre land. Små land taper mer på relativ isolasjon enn store land. Vi eksporterer varer og tjenester for i størrelsesorden 1200 milliarder kroner, tilsvarende en drøy tredel av samlet verdiskaping. Om lag 40 prosent av alle arbeidsplassene i norsk næringsliv er direkte avhengig av utenlandsk etterspørsel.

– På grunn av vår beskjedne størrelse som land vil Norge på egen hånd aldri få noen dominerende stemme i internasjonale sammenhenger. Vår vei til makt og innflytelse vil være ved å inngå allianser.

– Av samme grunn må vi ta utviklingen rundt oss for gitt. Det gjelder enten det går godt eller dårlig. Det vi kan gjøre, er å sørge for at næringslivet vårt er best mulig rustet til å håndtere de skiftende tider som måtte komme.

– En grunnleggende forutsetning for om Norge lykkes vil være at vi også i fremtiden klarer å høste gevinster av våre naturgitte fortrinn.

– Den menneskelige skaperkraften vil finne frem til stadig nye måter å løse utfordringene våre på. Dette innebærer at samfunns- og næringsstrukturen vil måtte fortsette å endre seg. Noe annet ville være å kaste vrak på de mulige gevinstene ny teknologi gir oss.

– Vi blir stadig flere på kloden, informasjonsmessig mye tettere sammenvevd enn i dag og med langt flere eldre. Fortsatt velstandsvekst fordrer nok energi – samtidig som vi klarer å løse klimautfordringene.

– Verden står overfor store klimautfordringer, som hvis de ikke løses, kan true livsgrunnlaget for millioner av mennesker og føre til store materielle tap. Og hvis de håndteres på gal måte, kan de føre til mye svakere velferdsvekst.

– Globaliseringen og den teknologiske utviklingen har bidratt til en fantastisk velstandsvekst. Flere hundre millioner er løftet ut av fattigdom. Likevel har de økonomiske forskjellene mellom folk økt. Dette truer stabiliteten og kan føre til mer proteksjonisme og lavere vekst.

Thor Otto Lohne

Hits: 134

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne