Invitasjon til næringslivet om samfunnsplanen

Karmøy kommune inviterer næringslivet til digital dialog om kommuneplanens samfunnsdel.

Tirsdag 4. januar 2022, kl. 1900 – 2100

Lenke til møtet publiseres på kommunens nettsider før møtet.

Det oppfordres til å lese planutkastet på forhånd og for å bli bevisstgjort på hvilke tema som er viktige for egen virksomhet, bransjen, næringslivet, hele karmøysamfunnet, og/eller regionen i et helhets perspektiv. Alle innspill og perspektiver er viktige. Se lenke til planutkastet.

https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/plan-bygg-og-deling/planportalen/ettersyn/horing-av-kommuneplanens-samfunnsdel/

Høringssvar må gis skriftlig innen friste 24. januar, enten individuelt eller i fellesskap med andre næringsdrivende eller næringsforeninger.

Karmøysamfunnet har et klart utfordringsbilde: Vi ligger for lavt på verdiskaping, investeringer, utdanningsnivå, sysselsettingsgrad, inkludering og likestilling. Samtidig har vi svært gode muligheter for å skape en bærekraftig økonomisk vekst: Vi har et omstillingsdyktig næringsliv, og kommunen vil prioritere samskaping og samarbeid som bidrar til ønsket utvikling. Det er viktig at alle delene av næringslivet engasjerer seg. Denne planen er relevant for hele næringssektoren: være seg butikkdrivere, eiendomsutviklere, industri eller servicenæring. 

Kommunen ønsker at investeringsvilje, verdiskaping og sysselsetting skal gi en positiv effekt for hele samfunnet og ikke bare den enkelte virksomhet. Dette gjør seg gjeldene i møte med disponering av areal, belastning på natur og miljø og hvordan næringsaktiviteten støtter opp om eller bygger ned muligheten for å skape levende og attraktive byer på Karmøy.

Vekst i antall arbeidsplasser er tett knyttet til vekst i verdiskapingen. Karmøy er en del av et felles bo- og arbeidsmarked og regionen er tjent med at den samlede attraktiviteten øker på Haugalandet. Derfor må kommunene sørge for at vi får rett funksjon på rett sted, sånn at den samlede effekten blir større enn for den enkelte virksomhet. Karmøy kommune ønsker å være en lagspiller som jobber for utviklingen av en robust og attraktiv region. Det grønne skiftet vil skape nye muligheter for vekst, som blant annet finnes innenfor grønn energi og industri, havnæringene og reiseliv og opplevelse.

Karmøy kommune står for nesten 30 prosent av all verdiskaping i kommunen. Det betyr at kommunen besitter et stort ansvar og har store muligheter for å bruke sin posisjon til å stimulere næringslivet til innovasjon, sirkulærøkonomi og bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Karmøy kommune mener at næringsutvikling er et fellesansvar som går på tvers av sektorer. Kommunen skal gjøre strategiske investeringer som stimulerer til økt privat investeringsvilje og styrer vekstkraften dit den gir størst effekt.

Samfunnsdelen er bygd rundt en visjon, og syv prioriterte satsningsområder og inneholder de langsiktige målene for utviklingen av karmøysamfunnet og kommuneorganisasjonen. Den er kommunens overordnede strategiske styringsverktøy og legger føringene for fremtidige valg og prioriteringer. Den er et felles veikart som presenterer kommunens prioriterte satsningsområder, og setter overordnede mål for mer detaljerte planer, strategier, budsjetter og politiske enkeltsaker.

VISJON: Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst er løftet opp som ett av de syv prioriterte satsningsområdene, i tillegg er fokuset på næring gjennomgående i de andre satsningsområdene. På den måten ønsker kommunen å løfte frem at fokuset på verdiskaping skal integreres i hele kommuneorganisasjonen. Kommunen ønsker derfor at alle deler av næringslivet deltar på dialogmøte.

Det digitale dialogmøtet vil ledes av Kristian Endresen rådgiver by- og samfunnsutvikling og Oddrun Lund kommuneplanlegger!

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Vigleik Winje
Leder by- og samfunnsutvikling

Hits: 147

Del på: