Årsmøtereferat

Protokoll

Fra årsmøte i Karmøy Næringsråd, avholdt på Park Inn Hotel, Helganesv. 24, Avaldsnes 28. mars 2011 kl 19.00. 30 frammøtte. Adm. direktør Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank var invitert til å orientere om næringslivet har behov for en sterk og regional forankret bank?

Styreleder Anders Rundhaug ønsker velkommen til årsmøtet. For 2 år siden, våren 2009, var Austreid sin forgjenger Terje Vareberg invitert til årsmøtet for å orientere om finanskrisen, sviktende ordretilgang, prosjekter som stopper opp, andre som ikke igangsettes, over 1000 arbeidsplasser som blir borte. Finansnæringen er viktig i både med- og motgangstider. Uro omkring soliditeten i næringen, midler til utlån forferdelig dyre. Heldigvis gikk finanskrisen av seg i likeste laget. Han ønsker spesielt velkommen til Arne Austreid, første adm. direktør i SR-Bank fra Kopervik og Karmøy. Kan banken være en god aktør i næringslivet?

Sak 1

Har næringslivet behov for en sterk og regional forankret bank?Orientering/synspunkter v. adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid.

Austreid: synes det er kjekt å treffe Næringsrådet. Han er oppvokst i en “bankfamilie”, og trodde aldri at han skulle havne i bankvesenet, som han i sin oppvekst fant heller kjedelig.Etter 29 år i næringslivet kunne han ikke tenke seg bankvirksomhet. Han fikk en henvendelse fra SR- bank, men avviste dette som uaktuelt. Etter ca et halvt år kom en ny henvendelse, og etter litt betenkningstid ble svaret positivt. En kjekk og trivelig arbeidsplass.

Lokal tilhørighet og kompetanse samt lokal beslutningsmyndighet er essensielle verdier for banken. Den har nå 54 kontorer, inkludert den nylig tilslutta Kvinnheradbanken, har 135 mrd kr i forvaltningskapital, 300.000 kunder fra Grimstad i sør til Åsane i nord. 26 kommuner og fylkeskommuner er kunder, og banken har ca 1200 medarbeidere. Banken har lagt bak seg et godt år, med årsresultat på ca 1,6 mrd, det beste noensinne. Rentemarginen er ikke det viktigste for resultatet, den ligger på ca 1,35%, men viktigere er eiendomsmegling og kapitalmarkedet. De har fått 26.000 nye kunder.

Det er meget viktig med lokal forankring og lokal beslutningskraft. Nevner eksempel fra en stor kunde, som ikke ville være kunde i en bank “uten ansikt”. Dette forklarte kunden med at han ønsket/ville se beslutningstakeren(e) han skulle ha med å gjøre. Det har SR-Bank (et ansikt), og det er meget viktig.

BRICS landene (Brasil, Russland, India, China, Sør- Afrika) blir stadig viktigere og betydningsfulle i verdensøkonomien. PIIGS landene (Portugal, Irland, Italia, Hellas (Grekenland) og Spania) er motstykket. Landene har bl.a. en stor og kostbar off. sektor, lav pensjonsalder, godt lønnet og livslang ansettelse i det offentlige. Dette måtte gå galt. Hellas og Venezuela er vurdert som de mest risikofylte landene å investere i. Portugal vurderes som verre enn Irak, det sier ganske mye.

Økonomisk akse/tyngdepunkt vil gradvis flyttes østover, fra USA og Europa mot Kina og India. Norge er i en særstilling, med klare utsikter til konjunkturoppgang. (NIBOR 2,6%) Han antar renteoppgang. Boligprisene steg med 8% i 2010, og det antas at de vil fortsette å stige, om enn ikke like raskt. Det antas lønnsvekst, øket sysselsetting og avtakende ledighetstall. Det er uttrykt frykt for at vi låner for mye.

ROGALAND er kanskje på den grønneste gren? Rekordinvesteringer på norsk sokkel er positivt for fylket. Lakse-prisen er høy det samme er oljeprisen. Dette betyr mye for leverandørene til næringslivet.

Viktig med bedre kommunikasjoner- både mot nord og sør. På den måten kan etableres et sammenhengende cluster fra Bergen til Stavanger. Karmøy kom på andre plass i Kapital sin kåring av næringsutviklingsvennlige kommuner i Norge. Ingen av topp 3 kommunene var på Østlandet!

Gullkysten

Karmøy har underdekning på 4-5000 arbeidsplasser, det bør det gripes fatt i. Han har selv aldri hatt en ordentlig jobb på Karmøy. Ingen av de han studerte sammen med fra Karmøy har fått seg jobb her. Han viser til at på Gassco er det en del som er kommet tilbake, etter mange år i “utlendighet”. Det er faktisk tyngre å pendle i dag enn tidligere, da vi hadde gode båtforbindelser til/fra Stavanger. Det ble etablert et miljø blant båt pendlerne. Tar lengre tid i dag, med veg/ferje. Båtforbindelsene er ikke lenger hyppige og attraktive. Rogfast vil bedre dette noe, men fortsatt ikke like bra som før for Karmøys befolkning. Vi har miste mye av de pendlingmulighetene vi hadde. Dette fører til utflytting. Kommunen har miste mye kompetanse og folk de siste 15-20 åra. Det er for lite arbeidsplasser for de som tar høyere utdanning, og de må flytte ut. Han nevner utviklingen i næringsområdet på Bygnes, der det er etablert i størrelsesorden 1500 arbeidsplasser på 35-40 år. Det er da noe, men ikke særlig imponerende. En må være opptatt av kompetanse og lokal tilhørighet!

SR-Bank må på grunn av sterk vekst omdannes til aksjesparebank, og noteres da på børsen. Det er helt nødvendig for sikring av tilstrekkelig kapitaltilgang. Finanstilsynet har anbefalt slik omdanning, og det forventes godkjennelse i relativt nær framtid. Ved slik omdanning kan det hentes inn kapital/penger fra hele Europa, og en blir forhåpentligvis også interessante for folketrygdfondet, som er negative med nåværende status (kan bare tilby egenkapitalbevis, ukjent for de fleste).

SR-Bank er stor på personmarkedet. Banken er med i hele verdikjeden. Næringslivet er viktig, og banken vil vokse i dette segmentet. Banken driver fullstendig kapitalmarked, det er ikke bare lån og innskudd, virksomheten favner mye bredere. Banken har en visjon: Anbefalt av kunden. Vi skal være Sør og Vestlandets mest attraktive leverandør av finansielle tjenester:

  • Gode kundeopplevelser
  • Sterk lag følelse og profesjonalitet
  • Lokal forankring og beslutningskraft
  • Soliditet, lønnsomhet og tillit i markedet

Banken har vært her i 170 år, og skal bli her også de neste 100 åra.

Spørsmål og kommentarer

Vil/kan situasjonen i Japan påvirke konjunkturutviklingen?

Austreid: Japan hadde problemer før naturkatastrofen, bl.a. med aldrende befolkning og lav folketilvekst. De store nasjonale bedriftene er i det vesentlige intakt. Han tror faktisk på et oppsving i forbindelse med gjenreisingen, antar at det vil virke positivt.

Hvordan kan SR-Bank sikre seg mot oppkjøp, når de går på børs?

Austreid: Lokalt eierskap er vedtektsfestet, og stiftelsen vil være sikret store nok eierandeler til å hindre oppkjøp som kan true dette.

Optimistiske vyer for utviklingen i nær framtid. Vil det kunne skape problemer for eksportnæringen, med økende renter og en styrket krone?

Austreid: Viktig med en god balansegang, noe han mener så vel finansdepartementet som sentralbanksjefen er oppmerksomme på. Tror neppe oppgangen vil gi store endringer for eksportnæringene.

Allsidigheten i næringslivet er viktig. Hvordan kan vi sikre at den beholdes?

Austreid: Det har vokst opp en del IT- bedrifter, maskinentreprenører og serviceindustri som klarer seg bra, og absorberer mye av de tapte arbeidsplassene. Samarbeid og gode kommunikasjoner er helt sentrale elementer for en positiv utvikling. Utflyttede folk vil gjerne tilbake, men vil ha noe ordentlig å flytte tilbake til. Her er kommunikasjonene essensielle. Stavanger har ingen næringsarealer. Gode kommunikasjoner kan føre til lokaliseringer her, vi har arealer, og kompetansen kan beholdes, når arbeidsplassene kommer. Han tror Rogfast vil bli veldig positivt, og snu opp ned på fylket. Avstandene vil da bli så korte at det også går greit å arbeide i Stavanger, og bo på Karmøy.

Hvordan trekke til oss investorer?

Austreid: Karmøys pre er arealer til næring, boliger, en flyplass, arealer til en fornuftig pris. Dette er kvaliteter han ikke kan se andre er i stand til å tilby med samme attraktive beliggenhet, heller ikke på sørsida av Boknafjorden.

E39 ordnes av Bergen og Stavanger. Men vi må også satse på E134, og legge forholda til rette for bruk av flyplass og havn.

Austreid: Aksen flyplassen- Hydro-Gismarvik-Kårstø blir meget viktig i framtida. Attraktiv. Han mener ellers at det f.t. er tungt å komme til/fra Karmøy med fly, fra utlandet spesielt. For få ruter, og lav frekvens.

Rundhaug takker for et interessant foredrag, og for at Austreid ville besøke oss, og overrekker blomster som takk.

Rundhaug viser til Rapport om Næringsarbeidet i Karmøy kommune, som er utlagt på alle bordene. Denne anbefales lest, den er god og dekkende. Han viser også til diskusjonene om Karmøys deltakelse i regionale fora for næringsutvikling, og gir ordet til rådmann Arnt Mogstad, for en kort orientering om siste nytt angående dette.

Mogstad: Det har vært kritikk vedrørende Karmøy sin rolle i regionale fora for næringsutvikling. En prosess har pågått i lang tid, angående manglende deltakelse i Haugaland Vekst. Vi har hatt møte med Haugaland Vekst, som orienterte om hva de har gjort/gjør. På et møte i februar ble angitt kostnader for deltakelse (3,6 mill kr), som ga “bakoversveis” for politikerne.

Det har vært møte med alle gruppelederne i kommunestyret, som er enige, og det sendes nå ut en pressemelding, om Karmøy kommune sitt syn/vurdering. Reorganisering/nyorganisering av næringsarbeidet i regionen vurderes som nødvendig og hensiktsmessig. Karmøy kommune innbyr i skriv til alle ordførerne i regionen til sonderingsmøte, der temaet er organisering på et bredere grunnlag/reorganisering. Haugaland Vekst omfatter 4 kommuner, de utenforstående er større.

J. Nilsen: Karmøy vil ikke delta i HV på eksisterende premisser. Vi er invitert til å bli medlem, men føler at vi ikke blir hørt m.h.t. premissene. Ønsker å bli tatt på alvor.

Rundhaug: Næringsarbeidet må skje på næringslivets premisser. Litt for mange aktører mener Næringsrådet. Vår arbeidsmetodikk er å drive konkret, målretta med aktuelle saker næringslivet tar opp. Vår virksomhet er dugnadsarbeid, til næringslivets beste. Han støtter kommunens syn.

Sak 2

Årsmelding

Rundhaug går raskt gjennom årsmeldingen, og kommenterer enkelte punkter. Vi viet ett styremøte hovedsakelig til drøfting om Næringsrådets oppgaver. Hvem er vi? Hvordan bør vi jobbe? Hva slags oppgaver bør prioriteres?

Det jobbes konkret, med oppgaver/henvendelser vi får. Styremøtene ambulerer, som før, for å bli bedre kjent med bedriftene. Ofte oppstår oppgaver i en slik sammenheng. Vi har et godt samarbeid med andre foreninger, og styreleder deltar i Næringspolitisk Utvalg i HN, nyttig og kontaktskapende. Vi har en god dialog med Åkrehamn Vekst og Byen Vår Kopervik, lokale næringsforeninger som jobber godt. Vi tar nå, i neste styremøte, et initiativ for å trekke Skudeneshavn Handelsstandsforening sterkere med. Neste styremøte blir derfor holdt i Skudeneshavn.

Av enkeltsaker kan nevnes omkjøringsvegen på Åkra, der vi skrev til alle fylkesutvalgets medlemmer. Sluttresultatet ble positivt vedtak for vårt syn, fylkesrådmannens forslag falt.

Rundkjøring Bygnes går sin gang. Har hatt møte med kommunen.

Bøkrysset. Skriv om dette og krav om undergang sendes ut i disse dager.

Sanering av Fryseritomta i Kopervik har vi hatt et positivt møte med kommunen om.

Åkrehamn Sementstøperi har fått pålegg om parkbelte inne på sin eiendom, som skaper store driftsproblemer. Vi har vært på møte med kommunen om dette, håper på en hensiktsmessig løsning

Detaljhandelsomsetning i næringsområdene i kommunen (Å Trålbøteri) er et annet tema vi har hatt møte med kommunen om.

Flyplassutvalget er vi og involvert i. Det går en trailer med laks fra Norge hvert 8. minutt. Kan noe av dette overføres til flytransport, er spørsmål som vurderes.

Næringsrådet var og betydelig engasjert i stiftelsen av Karmøy Omstillingsselskap.

Vi har etablert egen nettside, benytt den.

Ellers synes han det har gått greit å være leder i Næringsrådet, og nevner godt samarbeid med nestleder og sekretær.

Netland nevner Karmsund havn, parallell til flyplassen, vi må stå på, og sørge for øket aktivitet.

Rundhaug anmoder om innspill, som han kan ta opp i styret og følge opp videre.

Med disse opplysninger og kommentarer ble gjort følgende

Vedtak

Årsmeldingen for 2010 godkjennes

Sak 3

Regnskap for 2010

Styreleder kommenterte kort regnskapet, som viser et meget beskjedent underskudd. Vi har en solid økonomi, med god egenkapital. Med underskudd som i 2010 kan vi drive på i over 100 år!

Regnskapet viser et underskudd på kr 1.750og en egenkapital på kr 235.323.Regnskapet ble godkjent gjennom et enstemmig

Vedtak

Regnskapet for 2010 godkjennes. Det viser et underskudd på kr 1.750 og en egenkapital på kr 235.323.

Sak 4

Budsjett 2011

Det ble framlagt nedenstående budsjettforslag, der kostnader og inntekter balanserer med kr 261.000. Det ble opplyst at budsjettet er basert på uendra aktivitetsnivå.

Kostnader

Budsjett 2010Budsjett 2011
Lønn/godtgjørelse formann78.00078.000
Arb. giveravg.21.00022.000
Lønn/godtgj. Sekretariat76.00076.000
Telefon,porto,bilgodtgj.18.00010.000
Diverse kontingenter10.00010.000
Honorar regnskap, revisjon23.00030.000
Kontorrekvisita13.00010.000
Møter, kurs, oppdateringer etc13.00010.000
Gaver, blomster6.00010.000
Diverse utgifter2.0005.000
Sum driftskostnader 260.000261.000

Inntekter

Kontigenter243.020 (regnsk.)258.000
Renteinntekter2.476 (regnsk.)3.000
Sum inntekter245.726261.000

Det ble fatta følgende enstemmige

Vedtak

Framlagt budsjettforslag for 2011 vedtas som retningsgivende for virksomheten i 2011.

Sak 5

Valg

Katrine Vikingstad ledet denne delen av møtet, og la fram valgkomiteens forslag.

Disse har ett år igjen av sin valgperiode, og stod følgelig ikke på valg: Kjell Netland, Sveinung By, Didrik Vea. Dette gjelder også Rune Kristiansen, utpekt av LO Haugesund og omland.

Følgende ble valgt som styremedlemmer for 2 år:

Anders Rundhaug, Egil Magne Mortensen, Lars Birger Hansen, Odd Erik Salvesen, Jarle Salomonsen.

Disse ble valgt som personlige varamedlemmer for 2 år:

Ann Eline Eng for Anders Rundhaug

Merete Albertsen for Egil Magne Mortensen

Tove Storesund Gaard for Lars Birger Hansen

Jan Sundfør for Odd Erik Salvesen

Per Kristian Melhus for Jarle Salomonsen

Valg av styreleder/formann og nestleder/nestformann:

Anders Rundhaug ble valgt til styreleder (for ett år)

Kjell Netland ble valgt til nestleder (for ett år)

Disse ble valgt til valgkomité for ett år:

Katrine Vikingstad (leder)

Asbjørn Utne

Per Inge Eriksen

Valg av revisor

Didrik Torkellsen ble valgt som revisor (for ett år)

Grini Johansen spurte om det stod noe i vedtektene om valgkomiteens sammensetning. Han har erfaringer med bestemmelser om at en av utredende styremedlemmer skal delta i valgkomiteen.

Rundhaug: Vi har ingen slik bestemmelse i våre vedtekter. Vil vurdere vedtektsendring til neste årsmøte, finner forslaget interessant.

Rundhaug takker avslutningsvis Asbjørn Utne, som nå trer ut av styret, for mangeårig (er litt usikker på hvor lenge han har vært med, det samme er Utne selv) og positiv innsats for Næringsrådet, og overrekker blomster.

Han takker også Tove Storesund Gaard, som nå trer ut av styret (er fortsatt med som vararepresentant), for innsatsen, og overrekker blomster.

Rundhaug takker for frammøtet, og ønsker vel hjem.

Kopervik 30. mars 2011

Hans Foldal

sekretær

Hits: 160

Del på:

Forfatter: Admin