Vi må få med oss fremskrittpotensialet og løsninger….

(Illustrasjon: Haugaland Næringspark)

Mandag 04.april 2022 lanserte Beyonder sitt valg om å satse på sin storskala batterifabrikk på Haugaland Næringspark. Avgjørelsen er i stor grad basert på regjeringens signaler om konkurransedyktige rammevilkår for batteriindustrien, økt eksportsatsing og fokus på å få strømmen frem til klare industritomter.

Beyonder er et norsk batteriselskap som startet i 2016. Equinor er nest største eier i selskapet. Selskapet har hovedkontor på Forus i Rogaland, hvor de også har etablert et batterisenter for forskning, utvikling og pilotering, opplæring av personell, og testing av bærekraftige batterier. Selskapet har utviklet sin egen teknologi, basert på blant annet aktivt kull fra norsk sagflis. Batteriene skal være vesentlig sikrere, kan fullades på to minutter og har mye lengre levetid enn tradisjonelle litiumionebatterier. Batteriene har en lavere kapasitet, men kan til gjengjeld levere en mye høyere effekt. Batteriene er særlig egnet for kraftintens industri –anleggsmaskiner, busser og lastebiler i mer faste ruter og kortsiktig back-up kraftforsyning.

Batterifabrikk på Gismarvik er planlagt utbygd trinnvis, med byggestart i årsskiftet 2023/2024 og ferdigstilling av første linje i 2025. Hele første byggetrinn inkluderer tre produksjonslinjer og et logistikkbygg og vil kreve i størrelsesorden 10 milliarder kroner i investeringer. Det vil gi 500-600 direkte varige arbeidsplasser. Disse kommer i tillegg til alle som sysselsettes i byggeperioden. Beyonder ønsker å etablere mellom 5 og 10 produksjonslinjer innen 2030 som samlet utgjør et kraftbehov på flere hundre MW og potensielt over 2 000 direkte arbeidsplasser. Nødvendig arbeidskraft er lokale og nasjonale med fagbrev (operatører+) og/eller høyere utdanning (ingeniører + ledelse), samt noe import av ekspertise på batterifeltet.

Statnett prioriterer underskuddsområdet Haugalandet og har konsesjonssøkt ny 420kV-linje Blåfalli-Gismarvik med tilhørende transformatorstasjon lokalisert i Haugaland Næringspark. Søknaden er forventet til politisk behandling i olje- og energidepartementet rett over sommeren. I tillegg er transformatorstasjonen pekt på som et sterkt og naturlig punkt i nettet for eventuell ilandføring av strøm fra flytende havvind på Utsira Nord (inntil 1 500MW). Viktig at dette går ihht. plan.

Gjennom 20 år har man utviklet Haugaland Næringspark med investeringer innen regulering og etablering av infrastruktur som vei, vann, fiber og ikke minst egen dypvannskai. 5 000 dekar klar for ny areal og energikrevende industri.

I høring av kommuneplanens samfunnsdel ga Karmøy Næringsråd (KN) uttrykk for forventning om at samfunnsdelen, som skal inneholde de langsiktige målene for utviklingen av karmøysamfunnet, gir retning for hvordan mål for næringsutvikling kan oppnås. Dette er det aller viktigste for å opprettholde en bærekraftig kommune. KN mener vi må planlegge for et scenario der vi – karmøysamfunnet – skaper ny bærekraftig økonomisk vekst. Norge er rikt på naturressurser. Vinden blåser relativt mye. Havene er rike på fisk og sjømat. Kontinentalsokkelen utenfor kysten vår rommer fremdeles attraktive olje- og gassreserver. Vannkraften/annen fornybar energi vil være et konkurransefortrinn for norsk industri. Dette er hva vi – karmøysamfunnet – har etablert store næringsparker (Husøy, Gismarvik) for å ta del i. I det ligger forventning om nyetableringer og tilflytning av arbeidsstyrke. Beyonder sitt valg om å satse på sin storskala batterifabrikk på Haugaland Næringspark er et særdeles godt eksempel på at forventning kan bli innfridd.

I stedet for et å legge til grunn et scenario som gir nevnte vekst/verdiskaping, setter samfunnsdelen som premiss at det er stadig færre som skal finansiere tjenestetilbudet og at kommunen kan forvente økte helseutgifter. KN mener dette er et scenario vi må ha på «radaren», men er det denne utviklingen det skal planlegge for? KN mener nei. Den utviklingen det skal planlegges for er den utviklingen vi investerer i.

På vegne av Karmøy Næringsråd

Thor Otto Lohne

Styreleder

Hits: 862

Forfatter: Thor Otto Lohne