Stor sysselsetting og store inntekter i sikte

Det ble sterke diskusjoner rundt den mye omtalte tiltakspakken rettet mot olje- og gassindustrien, men et bredt flertall på Stortinget stilte seg bak forslaget. Pr. nå har dette gitt fremdrift for en prosjektportefølje som synes å bli svært lønnsom for samfunnet. Wittemann E&P Consulting har utarbeidet en liste over nye utbygginger på norsk som de anser kandidater til å levere utbyggingsplan i 2021 og 2022.

Denne porteføljen over nye utbygginger:

  • inneholder over 40 funn som allerede er gjort
  • har samlede investeringer på nær 400 mrd kr
  • oppnår 7 prosent realavkastning på investeringene ved en oljepris på 31 USD/fat som er en robust lønnsomhet
  • vil medføre en rekke store oppdrag som norskbasert leverandørindustri kan konkurrere om
  • vil gi stor sysselsetting
  • vil gi store inntekter til fellesskapet i produksjonsperioden

Til tross for hva man kan få inntrykk av har etterspørselen etter olje økt hvert år (men corona pandemien har nullet ut nesten et tiår med vekst i den globale oljeetterspørselen (ned 8 %). Global vekst i oljeetterspørselen vil ta slutt i løpet av det neste tiåret (IEA). Det vil med andre ord ta mange tiår før andre energikilder kan erstatte olje og gass. Dette selv om nye, renere teknologier blir konkurransedyktig og effektiviteten i energibruken øker. For å gi et perspektiv; «Verden» forbruker 11-12 milliarder tonn olje. For å erstatte den energien samt den voksende energietterspørselen trengs om lag 2.000 vindmøller hver dag i 30 år. At Norge frivillig reduserer sin produksjon, vil ikke påvirke etterspørselen i verden. Andre produsentland vil øke sin produksjon. Det vil ikke være bra for klima. Gjennomsnittlig utslipp CO2 pr fat olje i verden er 18 kg. Gjennomsnittet i Norge er 8 kilo. Johan Sverdrup-feltet har utslipp helt nede på 0,7 kilo pr produsert fat olje. (Hadde all olje og gass i verden vært produsert med norsk utslippsnivå, ville klimagassutslippene fra produksjonsleddet globalt vært redusert med 700 millioner tonn årlig – mer enn 13 ganger Norges samlede utslipp.)

Norsk petroleumsvirksomhet er sannsynligvis verdens beste, leverer energi til verden og bidrar med kompetanse, teknologi og kapital for framtidige energibehov og klimaløsninger. Petroleumssektoren vil være viktig i Norge lenge, men det er slutt på tiden da petroleumssektoren vil vær en vekstmotor i norsk økonomi. Uansett må rettesnoren være at politikken må fremme utvikling i næringer som har fremtiden for seg når klimagassutslipp skal til null. I dette valgåret må vi ha forventning om forsterket diskusjon om innsatsen i «store» sektorer som havvind, hydrogen og karbonfangst. Trolig trengs det innovasjon både når det gjelder finansieringsmodeller og nye inntekter til staten. En må så før man høster.

Thor Otto Lohne

Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 547

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne