Regionalplan for Grønn industri – et innsigelsesinstrument? 

Det var en gang tidlig i det herrens år 2022 da det ble sendt på høring i Karmøy kommune en samfunnsdel til kommuneplanen som ville at store deler av kommunen ikke skulle få vekstkraft. Videre var «næringsattraktivitet» ikke særlig betydningsfullt å prioritere. Karmøy Næringsråd ga ved flere anledninger uttrykk for hva en mente om utkastet til samfunnsdelen. Vi ble hørt.  Den 13.juni i fjor gjorde kommunestyret vedtak som avvek fra planen administrasjonen hadde utarbeidet. Vedtaket ble klaget inn til Statsforvalteren for lovlighetskontroll. Etter 6 måneder kom beskjeden «Statsforvalteren i Rogaland har kommet til at Karmøy kommune sitt vedtak av -3.06.2022 i sak KST-053/22 er lovlig.»  

Kan en da komme i gang med jobben og lage en god kommuneplan? Tvilsomt. Vi har fått en Regionalplan for Grønn industri.  

Formålet med Regionalplan for Grønn industri er å legge til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Rogaland innenfor grønn industri, samtidig som miljøulemper og inngrep begrenses. Planen har fire innsatsområder. Det første er grønn industriutvikling som handler om å gripe de industrielle mulighetene som oppstår som følge av det grønne skiftet for å skape et framtidsrettet og bærekraftig næringsliv. Synspunkt; Peker ut god retning. Det andre er krafttilgang og energiutnyttelse som dreier seg om å sørge for at Rogaland har nok fornybar energi til grønn industriutvikling og at tilgjengelig energi utnyttes på en mest mulig effektiv måte. Synspunkt; Peker ut god retning.  Det tredje innsatsområdet er gode lokaliseringsalternativer som går ut på å sørge for at Rogaland har nok attraktive og bærekraftige næringsarealer, samtidig som det unngås tap av viktige arealer for matproduksjon, friluftsliv og andre samfunnstjenlige forhold. Synspunkt; Her ligger bekymringen. Det fjerde er relevant kompetanse som går ut på å tilrettelegge for at det finnes arbeidskraft i fylket som dekker kompetansebehovet for ny grønn industriutvikling. Synspunkt; Peker ut god retning. 

Hvorfor bekymringen? Planen kan – til tross for sitt gode formål – bli et bli et innsigelses instrument heller enn å gi utviklingsmuligheter.   

Dersom målsettingen er å bygge verdiskapende virksomhet og arbeidsplasser i Rogaland kan en ikke: 

  1. Fryse næringsareal som er avsatt i kommuneplanene per tidspunktet for vedtakelse av regionalplanen. Med andre ord skal det ikke tillates opprettet nye næringsområder rundt omkring i kommunene etter sommeren 2023. Fylket begrunner med et ønske om jordvern og begrense naturinngrep. Problemet ligger i at et generelt forbud mot nyetableringer fratar kommunene adgang til å gi tillatelse til utvikling også der det ikke kan oppstilles negative natur- og miljøkonsekvenser, eller der disse er mindre enn fordelene av en nyetablering.  
  1. Ha en områdeliste for grønn industri som skal være uttømmende. Fylket foreslår å begrense antall slike næringsarealer til ni prioriterte «energipunkt» (Gismarvik, Håvik, Fagrafjell, Sauda, Støleheia/Krossberg, Bærheim, Bjerkreim, Kielland og Åna-Sira). Det synes fornuftig at det satses på disse områdene ved å tilse spesielt god kraftforsyning. Problemet ligger i at det er uønsket med grønn etablering på andre områder, der forutsetningene for etablering også kan være gode. 
  1. Etablere slik plan før statlige føringer er kjent. Dersom våre nabofylker ikke legger opp til en like streng arealpolitikk, vil konsekvensen bli at arbeidsplasser og ny virksomhet (grønn eller ei) ikke kommer til Rogaland. Dersom en bedrift ikke får velge en for dem og kommunen egnet lokasjon, vil etableringen kunne falle bort. Etableringen gjøres på en samlet vurdering bla. med hensyn til hvor det er tilgjengelig kompetent arbeidskraft, tilfredsstillende infrastruktur, tomtegrunn til riktig pris mv.  

Det blir å forvente at fylkeskommunen vil benytte en vedtatt plan som innsigelsesgrunnlag i næringsutviklingssak kommunene selv ønsker. Det er grunn til å advare og be om politisk arbeid som kan gi «push back» på det som omhandler næringsareal i Regionalplan for Grønn industri. 

For Karmøy Næringsråd 

Thor Otto Lohne 

Styreleder 

Hits: 430

Del på: