Realisering av rundkjøringen på Kopervik Næringspark/Bygnes

Karmøy Næringsråd har i dag 11. februar vært i kontakt med teknisk etat i Karmøy, Stunes, vedrørende ovennevnte.

Reguleringsplan for rundkjøring på Bygnes legges fram for Hovedutvalg teknisk i neste møte, 3. mars d.å. Den vil da bli lagt ut til offentlig ettersyn, og sendt til uttalelse til en del lov/regelpålagte høringsinstanser. Det er 6 ukers høringsfrist. Andre gangsbehandling kan i beste fall skje i Hovedutvalget i mai, og sluttbehandling i kommunestyret i juni d.å. Dette er nokså optimistisk. Nøkternt og realistisk sett kan det være grunn til å anta at sluttbehandlingen i kommunestyret kommer i oktober, med egengodkjenning av planen.

Fordi det allerede foreligger en reguleringsplan for rundkjøring i området antas de fleste forhold å være rimelig greit avklart. Det er derfor all grunn til å anta at det ikke blir nødvendig med mer enn en gangs utleggelse.

Vegvesenet er allerede godt i gang med detaljering av planene. Optimistisk kan anbud sendes ut ultimo d.å., realistisk primo 2012. Sjansen antas 50/50% for de to scenarioene.

Uansett, tiden nærmer seg realisering av et lenge etterlengtet prosjekt. Næringsrådet vil som tidligere følge nøye med i framdriften. Det skjer noe nå på vegsektoren i Karmøy. Omkjøringsvegen er i gang, Bøkrysset starter opp, Bygnes kan antas oppstarta våren 2012, og reguleringsplan for omkjøringsvegen på Åkra ble vedtatt i kommunestyret 8. februar d.å. Her må likevel departementet inn i bildet, grunnet innsigelse fra fylkesmannen.

Sammendrag

Reguleringsplan for rundkjøring Bygnes legges fram for Hovedutvalg teknisk 3. mars d.å. 6 ukers høringsfrist. Det meste antas avklart i tidligere reguleringsplan, neppe alvorlige merknader. Egengodkjenning av planen i kommunestyret enten i juni (optimistisk) eller i oktober (realistisk). Vegvesenet godt i gang med planlegging for anbudsutsendelse. Anbudsutlysing ultimo 2011 eller primo 2012, 50/50% sjanse for de to scenarioene. Oppstart arbeider våren 2012. Næringsrådet vil som tidligere følge nøye med i framdriften. Tiden nærmer seg for realisering av et lenge etterlengtet prosjekt.

Det skjer ganske mye på vegsektoren i Karmøy nå og i nær framtid: Omkjøringsvegen Norheim/Raglamyr-T-forbindelsen er i gang, Bøkrysset starter opp, Bygnes starter våren 2012, Omkjøringsvegen Åkra vedtatt i kommunestyret 08.02. 11, departementet må godkjenne denne planen, kan ta tid.

Hits: 375

Del på:

Forfatter: Admin