Aktuelle saker

Karmøy Næringsråd arbeider fortløpende med saker hvor våre medlemmer og andre ønsker vår bistand. Vi har god kontakt med kommunen og andre offentlige organer og er et bindeledd mellom disse og våre medlemmer. Status for aktuelle saker som vi arbeider med er følgende:

Undergang mellom næringsområdene Bø Øst og Vest – krav om enda en ny undergang for Uvikstrand

Arbeidet med reguleringsplanen ser ut til å være i gjenge. I forbindelse med videreutbygging av prosjektet Uvikstrand på Avaldsnes ble det krevd en ny undergang på E134/Fv 47 som forutsetning for bygging av flere boliger på dette området på østsiden av veien. Området har sterkt behov for flere boliger. Det er imidlertid etablert/under planlegging ikke mindre enn 4 andre underganger på denne strekningen på snaut 1 km, og det kan ikke være behov for den femte! Vi har hatt møte med varaordfører om saken for å få sløyfet dette kravet. Han deler vår oppfatning, men utfordringen er at Vegvesenet i så fall har signalisert at planområdet da bør utvides helt til Avaldsnes sentrum. Denne prosessen vil i så fall ta så lang tid at den nye undergangen mellom næringsområdene kunne blitt sterkt forsinket, eller i verste fall blitt skjøvet ut av Haugalandspakken på ubestemt tid. Nå foreslår kommunen derfor at planområdet bare utvides til å omfatte strekningen bort til Uvikutbyggingen, og vi støtter dette. Det vil bety at behovet for den nye undergangen der kan vurderes påny og forhåpentligvis vil det resultere i at det manglende behovet for denne undergang klargjøres og at den kan utgå. Vi vil engasjere oss i prosessen videre.

Vegen til Husøy næringsområde – breddeutvidelse

Det er nå avholdt møte mellom ordfører, havnevesenet og vegvesenet om denne saken som vi har tatt opp tidligere. Varaordfører har tatt opp saken i aktuelle organ i “Haugalandspakken”, hvor den ble positivt mottatt av bl.a . vegsjef Astrid Eide. Det er klar forståelse for behovet om å gjøre noe med situasjonen. Vi har også informert om den i Næringspolitisk utvalg i Haugesundregionens Næringsforening. Husøyområdet er et svært aktivt og viktig næringsområde i Karmøy, og det skal videreutvikles. T-forbindelsen og utviklingen ved Karmøy Flyplass aktualiserer dette og de tilliggende områders viktighet framover ytterligere. Nåværende vegstandard er ikke akseptabel, med uholdbar traffikk- og sikkerhetssituasjon grunnet altfor smal vegbane og manglende fortau. Vi følger opp denne saken også framover.

Fryseriet i Kopervik – rivning og videreutvikling av området

Kommunen har nå vist positiv holdning i saken og har gitt rivningstilatelse, men vi fryktet en mulig anke fra fylkeskommunen som uttalte at det ville se verre ut på tomten om bygget ble revet eller om det ble stående som nå. Vi hadde derfor et møte med ordføreren hvor vi ba om at hun kontaktet fylkeskommunen for å medvirke til at anke ikke ble fremmet. Det førte fram, fylkeskommunen hadde ingen innsigelser. En naboprotest skal behandles på møte i Teknisk Hovedutvalg 6.9.12 og vi regner med at saken får sin løsning slik at fryseriet endelig kan rives. Hele området fra fryseriet og ut til kaikanten mot Karmsundet er et viktig utviklingsområde for Kopervik, både for næring og boliger. Vi har dialog med Havnevesenet om kaiområdets framtid og alternative anvendelsesmuligheter.

Aktuelle saker etter sommerferien

Karmøy Næringsråd har vært delaktig i å kommentere og vurdere resultatene av undersøkelsen som kommunen iverksatte, for å få vite hvordan næringslivet opplever kommunens service i næringslivsrelaterte saker. Det kommer fram interessante resultater i undersøkelsen, og den gir et godt grunnlag for å få til en tettere dialog om næringslivets forventninger til hvordan kommunen kan bli enda dyktigere i å leve opp til sitt mål om å være “Kommunen som vil at du skal lykkes”. Resultatene vil ventelig bli lagt fram om ikke lenge.

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Styret i Karmøy Næringsråd skal på sitt første styremøte etter ferien 27.8. få en gjennomgang av planen av prosjektleder Bernt Østnor, og vi får anledning til å gi innspill til planen. Ordfører og varaordfører er invitert til å delta på dette møtet, så vi benytter anledningen til å oppdatere dem på hvordan styremedlemmene opplever situasjonen i sin bransje.

Andre saker som vi har arbeidet med tidligere og som ikke har funnet sin løsning vil fortsatt stå på dagsorden for oss, det er viktig at det holdes fokus på sakene for å få resultater.

Hits: 131

Del på:

Forfatter: Admin